.
شنبه 29 شهريور 1399   13:28:23
.
.
هیئت امنا

هیأت امنای پژوهشگاه:
هیأت امنا یکی از اصلی ترین ارکان تصمیم گیری و سیاست گذاری در پژوهشگاه می باشد. ترکیب آن براساس تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

 1. رئیس سازمان انرژی اتمی ( رئیس هیأت امنا)؛
 2. معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم؛
 3. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا نماینده وی؛
 4. رئیس پژوهشگاه ( دبیر هیأت امناء)؛
 5. دوتن از معاونین تخصصی سازمان؛
 6. دو تا چهارتن از شخصیت های علمی- فرهنگی کشور.

وظایف و اختیارات هیأت امنا:
 1. تصویب آیین نامه داخلی هیأت امنا؛
 2. تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی براساس ضوابط و مقررات مربوطه؛
 3. تصویب آئین نامه های مالی- معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی پژوهشگاه ( از جمله آئین‌نامه های علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی)؛
 4. بررسی و تصویب بودجه سالیانه و تفصیلی پژوهشگاه؛
 5. تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالیانه پژوهشگاه؛
 6. تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصای و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
 7. کوشش برای جلب کمک های بخش غیردولتی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
 8. تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و ... در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛
 9. تعیین میزان پژوهانه، آموزانه، ترجمان، نویسیان و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
 10. بررسی گزارش عملکرد سالیانه پژوهشگاه.

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login