.
شنبه 29 شهريور 1399   14:08:16
.
.

مدیریت ایمنی پرتوی و پادمان، به عنوان بازوی نظارتی ریاست پژوهشگاه برحسن اجرای برنامه‌های ایمنی و حفاظت پرتوی و نیز  پادمانی،  تحت مقررات و ضوابط مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور و پادمان ملی در مجموعه پژوهشگاه  عمل می‌کند. همچنین این مدیریت  وظایف مربوط به فیزیک بهداشت کل پژوهشگاه را به عهده دارد.

حوزه فعالیت های این مدیریت به شرح زیر است:

 1. برنامه‌‌ریزی و اجرای فعالیت‌ها و اقدامات لازم جهت دستیابی به شرایط اشتغال به کار و بهره‌برداری مناسب از تاسیسات هسته‌‌ای و فعالیت‌های پرتوی پژوهشگاه و حصول اطمینان از تولید/ارائه خدمات و به کارگیری صحیح و ایمن از منابع پرتو و مواد هسته‌‌ای در این تاسیسات/فعالیت‌ها با در نظر گرفتن اصول و مقررات ایمنی هسته‌‌ای، حفاظت پرتوی و پادمان هسته‌‌ای با هدف حفاظت کارکنان، مردم، نسل‌‌های آینده و محیط زیست در برابر اثرات زیان‌‌آور پرتوها، با در نظر گرفتن دو اصل حداکثر ایمنی معقول قابل دستیابی و حداقل پرتوگیری معقول دستیابی (ALARA).
 2. انجام هماهنگی‌های لازم به منظور اخذ/تمدید پروانه و مجوزهای لازم برای كلیه تاسیسات هسته‌‌ای و فعالیت‌های پرتوی تحت پوشش براساس مقررات و الزامات مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور.
 3. نظارت بر مراحل تدوین، اصلاح، تکمیل و به روز رسانی برنامه حفاظت پرتوی و ارزیابی، بازرسی و ممیزی حسن اجرای این برنامه.
 4. ارزیابی و تایید گروه و درصد پرتوکاران تاسیسات هسته‌‌ای و فعالیت‌های پرتوی تحت پوشش پژوهشگاه و تشکیل کمیسیون اولیه براساس روش اجرایی مصوب سازمان و نیز بررسی اولیه پرونده های احتساب سنوات ارفاقی پرتوکاری
 5. انجام بازرسی و کنترل مستمر منابع پرتو و محیط کار.
 6. تأئید صلاحیت مسئولین فیزیك بهداشت تاسیسات و فعالیت‌های پرتوی از نظر توانایی انجام الزامات حفاظت در برابر اشعه و ارسال به امور حفاظت در برابر اشعه جهت بررسی و تأیید نهایی.
 7. نظارت بر آمادگی در شرایط اضطراری در کلیه تاسیسات هسته‌‌ای  تحت پوشش و نیز ارزیابی برنامه‌‌های  اضطراری تاسیسات و فعالیت‌‌های پرتوی.
 8. تهیه گزارش‌های حفاظت و ایمنی در شرایط عادی کار و در شرایط وقوع سانحه و ارائه به واحد قانونی و مبادی ذیربط قانونی.
 9. نظارت بر تدوین و جنبه های اجرایی مدیریت پسماند‌های پرتوزا در سطح پژوهشگاه.
 10. نظارت و هماهنگی بر برگزاری دوره‌‌های آموزشی داخلی و خارجی در زمینه ایمنی، حفاظت پرتوی و پادمان در جهت ارتقاء سطح علمی و فنی پرتوكاران و مسئولین فیزیک بهداشت.

ساختار تشكیلاتی

با توجه به اهداف، شرح وظایف و مسئولیت‌‌های بیان شده این مدیریت زیر نظر مستقیم ریاست پژوهشگاه، انجام وظیفه می‌کند. جهت نیل به اهداف پیش‌بینی شده و انجام وظایف و مسئولیت‌های یاد شده در بالا ساختار تشکیلاتی این مدیریت در شکل 1 نشان داده شده است. بخش هایی در نظر گرفته شده در این ساختار بر اساس الزامات قانونی تعریف گردیده است.

در ادامه وظایف و مسئولیت‌‌های هر یک از بخش‌ها تشریح گردیده است.
 

1. اداره بازرسی و ارزیابی ایمنی و پرتوکاری

 • تدوین دستورالعمل، راهنما و برنامه های بازرسی ایمنی و حفاظت پرتوی فردی، محل کار و محیط و تهیه چک لیست‌های لازم،
 • اجرای موثر برنامه بازرسی ایمنی و حفاظت پرتوی فردی، محل کار و محیط،
 • ارائه گزارش‌‌های بازرسی براساس دستورالعمل و راهنماهای از پیش تهیه شده و مصوب،
 • انجام بازرسی بلافاصله پس از بروز حادثه پرتوی و شرایط اضطراری و همکاری با مسئول فیزیک بهداشت کل و مسئول فیزیک بهداشت فعالیت مربوطه جهت انجام اقدامات لازم مانند نظارت بر رفع آلودگی و جمع آوری و تهیه گزارشات مربوطه جهت اعلام وضعیت به واحد قانونی،
 • ارزیابی نتایج بازرسی و ارائه گزارش های مدون بر اساس دستورالعمل های موجود و پیگیری جهت رفع ایرادات مشاهده شده.
 • ارزیابی اثرات محیطی کارکرد تاسیسات و فعالیت‌‌های و ارائه گزارش‌های دوره‌ای و به ویژه سالیانه،
 • مشارکت در نظارت بر گزارش‌‌های خودارزیابی تاسیسات هسته‌ای/فعالیت‌های پرتوی
 • نظارت بر تجزیه و تحلیل حوادث و رویدادهای محیط زیست و عواقب ناشی از آن و پیشنهاد اقدامات اصلاحی،
 • نظارت بر جمع‌آوری و مدیریت پسماندهای پرتوی و ضایعات صنعتی و آلودگی‌های شیمیایی،
 • نظارت و بازرسی جهت پایش و شناسایی آلودگی های خروجی از دستگاه‌‌ها جهت جلوگیری از آلودگی محیط
 • ارزیابی عناوین و شرح وظایف مشاغل پرتوکاری هر فعالیت پرتوی،
 • ارزیابی شرایط محل کار پرتوکاران،
 • بررسی و ارزیابی شرایط احراز شغل‌‌های پرتوکاری تخصیص داده شده،
 • مشارکت با بخش کنترل مستندات مجوز و پروانه در بررسی و ارزیابی مستندات اخذ پروانه و مجوز،
 • نظارت بر برنامه‌‌های آموزشی پرتوکاران، در زمینه ایمنی، حفاظت پرتوی و پادمان در جهت ارتقاء سطح علمی و فنی پرتوكاران و مسئولین فیزیک بهداشت.
 • نظارت بر استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی و حفاظت در برابر اشعه توسط پرتوكاران،
 • مشارکت در بررسی گزارشات پرتوگیری داخلی و خارجی پرتوکاران،
 • نظارت بر چگونگی همکاری پرتوکاران با مسئول فیزیک بهداشت مربوطه،
 • ارائه لیست پرتوکاران به گروه پزشکی و سلامت،
 • پیگیری برقراری/عدم برقراری و تغییرات گروه و درصد پرتوکاران پژوهشگاه براساس روش‌‌های اجرائی و آئین‌‌نامه‌‌های ابلاغی از واحد قانونی.

2. اداره کنترل مستندات مجوز و پروانه

 • بررسی و تائید اولیه مستندات لازم برای اخذ پروانه و مجوز،
 • نظارت بر روند اخذ پروانه و مجوزهای لازم از مرکز نظام ایمنی هسته‌‌ای در کلیه مراحل انتخاب ساختگاه، ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری و از کاراندازی تاسیسات هسته‌ای،
 • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه‌‌های تحلیل ایمنی تاسیسات و تهیه گزارش‌های مربوطه،
 • ارزیابی ایمنی تأسیسات و فعالیت‌‌های پرتوی به‌منظور صدور پروانه یا مجوز
 • مشارکت با گروه بازرسی و ارزیابی ایمنی و پرتوکاری در بررسی مشاغل پرتوکاری مندرج در مستندات تهیه شده
 • مشارکت با گروه بازرسی و ارزیابی ایمنی و پرتوکاری در امور بازرسی/ممیزی تاسیسات/ فعالیت‌‌ها در حیطه مسئولیت‌های محوله،
 • مشارکت در تدوین دستورالعمل، راهنما و برنامه های بازرسی ایمنی و حفاظت پرتوی فردی، محل کار و محیط و تهیه چک لیست‌‌های لازم،
 • نظارت بر تدوین برنامه شرایط اضطراری و نظارت بر نحوه اجرای صحیح در مواقع بروز حوادث پرتوی و شرایط اضطراری
 • مشارکت در نظارت بر گزارش‌‌های خودارزیابی تاسیسات هسته‌‌ای/فعالیت‌های پرتوی.

3. اداره پزشکی و سلامت

شرح وظایف:

 • انجام دقیق مفاد دستورالعمل‌های آزمایشات و معاینات پزشکی واحد قانونی و پژوهشگاه،
 • انجام آزمایشات و معاینات دوره‌ای، در کارکرد عادی و پس از حوادث یا سوانح براساس دستورالعمل‌های یاد شده،
 • تشکیل پرونده های پزشکی پرتوکاران،
 • تهیه اطلاعات آماری و گزارشات مستمر از نتایج آزمایشات و معاینات،
 • انجام معاینات و آزمایشات پزشکی هنگام بدو استخدام ، درحین خدمت و پایان خدمت پرتوکاران،
 • مشارکت در بازرسی‌ها و ارزیابی‌های مرتبط با اخذ مجوز/پروانه تاسیسات هسته‌ای/فعالیت‌های پرتوی در زمینه ارزیابی امور پزشکی پرتوکاران این تاسیسات هسته‌ای/فعالیت‌های پرتوی،
 • ارتقاء دانش فنی در زمینه آسیب‌های ناشی از مخاطرات کار با منابع مولد پرتو از طریق آموزش و ایجاد ارتباطات و تعاملات دانشگاهی و بین المللی.

4. اداره امور پادمان و حسابرسی مواد

شرح وظایف:

 • هماهنگی در انتخاب و معرفی "مسئول امور پادمان هسته‌‌ای" تاسیسات/ فعالیت‌های پادمانی به مدیریت امور پادمان هسته‌‌ای کشور،
 • ترغیب و نظارت بر ایجاد سامانه حسابرسی و کنترل مواد هسته‌‌ای،
 • ثبت اطلاعات گزارش‌‌های ارسالی به بخش پادمان هسته‌‌ای آژانس بین المللی انرژی اتمی،
 • هماهنگی در تدوین و یا اصلاح DIQ تاسیسات
 • هماهنگی با مسئولین امور پادمان تاسیسات پادمانی پژوهشگاه در بازرسی‌‌ها و همراهی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات،
 • نظارت بر نقل و انتقالات مواد هسته‌‌ای تمامی تاسیسات هسته‌‌ای(پادمانی) تحت پوشش پژوهشگاه.

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login