.
جمعه 13 تير 1399   14:33:38
.
.
شرح خدمات
شناسایی باکتری، تست آنتی‌باکتریال به روش غوطه وری و مستقیم، آزمون کلی میکروبی، الكتروفورز  نمونه هاي DNA و پروتئين دامی تعيين غلظت DNA و پروتئين، اندازه گیری اسیدهای آمینه آزاد اندازه گیری اسیدهای آمینه پروتئینی،  آزمون کیفیت  بسترهای الیافی، انواع ماسکهای حفاظت فردی و ..از انواع آزمون های زیستی هستند که جهت شناسایی کیفی و اندازه گیری کمی برای مطالعات زیستی و بیولوژیکی به کار می روند.
لیست خدمات آزمون زیستی
ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش تعرفه 1398
(ريال)
کد
محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 5 تست شمارش کلی میکروبی کالاهای پزشکی و تعیین دز (تا 10 نمونه) نمونه 2,900,000 8005 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
2 6 تست شمارش کلی میکروبی مواد غذایی، بهداشتی- آرایشی یا دارویی با تعیین دز (تا 4 نمونه) نمونه 4,500,000 8006 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
3 7 شناسایی باکتری نمونه 3,500,000 8007 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
4 8 تست استریلیتی نمونه 3,900,000 8008 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
5 9 تست آنتی‌باکتریال به روش اندازه‌گیری قطر هاله (کیفی) برای یک باکتری نمونه 1,450,000 8009 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
6 10 تست آنتی‌باکتریال به روش غوطه‌وری (کمی) برای یک باکتری نمونه 2,950,000 8010 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
7 11 تست آنتی‌باکتریال به روش تماس مستقیم (کمی) برای یک باکتری (با سه بار تکرار) نمونه 8,000,000 8011 تهیه سرم گاوی مورد نیاز به عهده مشتری می باشد. مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
8 1 حس‌گر رطوبت‌سنج دستگاه 6,000,000 8001 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
9 2 مدار قرائت‌گر4 کاناله رطوبت‌سنج دستگاه 12,000,000 8002 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
10 38 آزمون COD نمونه 500,000 8038 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی -یزد
11 76 اندازه‌گیری میزان مواد معدنی نمونه 500,000 8076 مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
12 29 تعیین تعداد کل باکتری‌های نمونه مورد نظر (Total Count) نمونه 2,640,000 9029 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
13 30 تعیین تعداد کل قارچ‌ها، کپک‌ها، و مخمرها نمونه 2,640,000 9030 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
14 31 تست وجود باکتری‌های خانواده آنتروباکتریاسه (باکتری‌های روده‌ای) در نمونه نمونه 3,600,000 9031 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
15 32 تشخیص کلی فرم‌ها و باکتری اشریشیا کلی در نمونه نمونه 4,200,000 9032 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
16 28 تست استریلیتی نمونه 3,900,000 1028 کاربرد پرتوها
17 29 شناسایی باکتری نمونه 3,500,000 1029 کاربرد پرتوها
18 30 آزمون کلی میکروبی مواد غذایی و گیاهان دارویی همراه با تعیین دز ضدعفونی نمونه 4,500,000 1030 کاربرد پرتوها
19 31 آزمون کلی میکروبی مواد غذایی و گیاهان دارویی پس از پرتودهی نمونه 4,500,000 1031 کاربرد پرتوها
20 4 کشت میکروبی و قارچ نمونه 500,000 7004 خدمات شامل کشت و شمارش تعداد قارچ و باکتری در محیط کشت عمومی. کشاورزی هسته‌ای
21 5 استخراج پروتئين و الكتروفورز پروتئين‌های گياهي نمونه 500,000 7005 قیمت به ازای هر 2 نمونه به همراه مارکر وزن مولکولی کشاورزی هسته‌ای
22 6 شناسایی باكتري نمونه 3,500,000 7006 تنها برای ارگانیسم غیر موتانت کشاورزی هسته‌ای
23 7 الكتروفورز نمونه هاي DNA و پروتئين دامی نمونه 800,000 7007 به ازای هر 3 نمونه به همراه مارکر وزن مولکولی کشاورزی هسته‌ای
24 8 تعيين غلظت DNA و پروتئين نمونه 500,000 7008 قیمت به ازای هر نمونه به همراه 3 تکرار کشاورزی هسته‌ای
25 9 اندازه‌گیری نسبت ایزوتوپی 14N/14N در گیاه به روش هضم تر و دستگاه امیشن اسپکترومتر NOI7 نمونه 1,500,000 7009 کشاورزی هسته‌ای
26 10 اندازه‌گیری نسبت ایزوتوپی 14N/14N در خاک به روش ریز انتشار و دستگاه امیشن اسپکترومتر NOI7 نمونه 2,600,000 7010 کشاورزی هسته‌ای
27 11 اندازه‌گیری نیتروژن کل گیاه نمونه 850,000 7011 کشاورزی هسته‌ای
28 12 اندازه‌گیری نیتروژن کل خاک نمونه 900,000 7012 کشاورزی هسته‌ای
29 13 اندازه‌گیری فسفر گياه نمونه 550,000 7013 کشاورزی هسته‌ای
30 14 اندازه‌گیری فسفر قابل جذب خاك (محلول خاک) نمونه 600,000 7014 کشاورزی هسته‌ای
31 15 اندازه‌گیری pH عصاره اشباع خاك نمونه 200,000 7015 کشاورزی هسته‌ای
32 16 اندازه‌گیری Ec عصاره اشباع خاك نمونه 200,000 7016 کشاورزی هسته‌ای
33 28 اندازه‌گیری کربن آلی خاک نمونه 450,000 7028 کشاورزی هسته‌ای
34 29 اندازه گیری بافت خاک نمونه 450,000 7029 کشاورزی هسته‌ای
35 34 تعیین محیط اپتیمم جهت کشت بافت پروتوکل کشت بافت 150,000,000-300,000,000 7034 این هزینه با توجه به نوع گیاه متفاوت است کشاورزی هسته‌ای
36 59 اندازه گیری اسیدهای آمینه آزاد نمونه 4,400,000 1059 کاربرد پرتوها
37 60 اندازه گیری اسیدهای آمینه پروتئینی نمونه 4,800,000 1060 کاربرد پرتوها
38 61 HPLC تزریق نمونه به دستگاه نمونه 1,500,000 1061 کاربرد پرتوها
39 62 HPLC با EDDHA تعیین آهن به فرم نمونه 3,700,000 1062 کاربرد پرتوها
40 63 HPLC با EDDHSA تعیین آهن به فرم نمونه 4,200,000 1063 کاربرد پرتوها
41 15 محاسبه درصد رطوبت و مواد آلی (LOI) نمونه 600,000 5015 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات
مواد و سوخت هسته‌ای
42 34 آنالیز کیفی نمونه های گازی با دستگاه GC مجهز به دتکتور TCD نمونه 2,000,000 5034 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات
مواد و سوخت هسته‌ای
43 35 تعیین درصد خلوص مواد با استفاده از دستگاه GC ا نمونه 800,000-2,500,000 5035 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات
مواد و سوخت هسته‌ای
44 91 آزمون کیفیت بسترهای الیافی، انواع ماسکهای حفاظت فردی
-آزمون کارائی کل با استفاده از ذرات بزرگتر از 3 نانومتر
-آزمون کارایی با استفاده از ذرات تک توزیعی بزرگتر از 260 نانومتر)
تعداد نمونه بستر 20,000,000 5091 مواد و سوخت هسته‌ای
45 92 آزمون کیفیت فیلترهای الیافی
-آزمون کارائی کل با استفاده از ذرات بزرگتر از 3 نانومتر
-آزمون کارایی با استفاده از ذرات تک توزیعی بزرگتر از 260 نانومتر)
عدد 50,000,000 5092 مواد و سوخت هسته‌ای

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login