.
شنبه 29 شهريور 1399   13:16:58
.
.
شرح خدمات
شناسایی باکتری، تست آنتی‌باکتریال به روش غوطه وری و مستقیم، آزمون کلی میکروبی، الكتروفورز  نمونه هاي DNA و پروتئين دامی تعيين غلظت DNA و پروتئين، اندازه گیری اسیدهای آمینه آزاد اندازه گیری اسیدهای آمینه پروتئینی،  آزمون کیفیت  بسترهای الیافی، انواع ماسکهای حفاظت فردی و ..از انواع آزمون های زیستی هستند که جهت شناسایی کیفی و اندازه گیری کمی برای مطالعات زیستی و بیولوژیکی به کار می روند. متقاضیان محترم برای دریافت خدمات و محصولات، جهت هماهنگی لطفا با شماره 88221068 تماس حاصل فرمایند.
لیست خدمات آزمون زیستی
ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1399
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 4 کشت و شمارش مخمر و قارچ  نمونه 750,000 7004 خدمات شامل کشت و شمارش تعداد قارچ و باکتری در محیط کشت عمومی کشاورزی هسته‌ای
2 5 شمارش تعداد کل باکتری‌ها نمونه 420,000 7005   کشاورزی هسته‌ای
3 6 باکتری‌های کلی‌فرم نمونه 430,000 7006   کشاورزی هسته‌ای
4 7 باکتری اشرشیاکلی نمونه 510,000 7007   کشاورزی هسته‌ای
5 8 استخراج پروتئين و الكتروفورز پروتئين‌های گياهي  نمونه 650,000 7008   کشاورزی هسته‌ای
6 9 شناسایی باكتري  نمونه 4,500,000 7009   کشاورزی هسته‌ای
7 10 الكتروفورز نمونه‌هاي DNA و پروتئين دامی نمونه 900,000 7010   کشاورزی هسته‌ای
8 11  تعيين غلظت DNA و پروتئين  نمونه 1,500,000 7011   کشاورزی هسته‌ای
9 12 اندازه‌گیری نسبت ایزوتوپی 14N/14N در گیاه به روش هضم تر و دستگاه امیشن اسپکترومتر NOI7 نمونه 3,000,000 7012   کشاورزی هسته‌ای
10 13 اندازه‌گیری نسبت ایزوتوپی 14N/14N در خاک به روش ریز انتشار و دستگاه امیشن اسپکترومتر NOI7 نمونه 6,000,000 7013   کشاورزی هسته‌ای
11 35  مایه تلقیح باکتری ریزوبیومی  100 میلی‌لیتر 40,000,000 7035   کشاورزی هسته‌ای
12 36 دزیابی باکترهای ریزوبیومی هم‌زیست با گیاه سویه باکتری 40,000,000 7036   کشاورزی هسته‌ای
13 38 تخمین جمعیت باکتری‌های ریزوبیومی هم‌‍زیست با گیاه در خاک نمونه خاک 22,000,000 7038   کشاورزی هسته‌ای
14 39 بررسی توان هم‌زیستی باکتری‌های ریزوبیومی هم‌زیست با گیاه لگوم سویه باکتری 32,000,000 7039   کشاورزی هسته‌ای
15 45 تعیین محیط اپتیمم جهت کشت بافت پروتوکل کشت بافت 150,000,000-300,000,000 7045 این هزینه با توجه به نوع گیاه متفاوت است کشاورزی هسته‌ای
16 46 اندازه‌گیری گوسیپول مواد خوراکی  نمونه 1,500,000 7046   کشاورزی هسته‌ای
17 47 اندازه‌گیری اسید فایتیک نمونه 1,300,000 7047   کشاورزی هسته‌ای
18 48 اندازه‌گیری تانن خام مواد خوراکی و کل ترکیبات فنلی  نمونه 650,000 7048   کشاورزی هسته‌ای
19 49 اندازه‌گیری دیوار سلولی  مواد خوراکی  نمونه 750,000 7049   کشاورزی هسته‌ای
20 50 اندازه‌گیری چربی خام مواد خوراکی  نمونه 550,000 7050   کشاورزی هسته‌ای
21 51 اندازه‌گيري پروتيين خام مواد خوراكي  نمونه 550,000 7051   کشاورزی هسته‌ای
22 52 اندازه‌گيري فعاليت آنزيم و محاسبه ثابت‌هاي آنزيمي (Km،Vmax) نمونه 2,000,000 7052   کشاورزی هسته‌ای
23 53 اندازه‌گيري پروتئين حقيقي مواد خوراكي  نمونه 600,000 7053   کشاورزی هسته‌ای
24 54 اندازه‌گیری مالون دی‌آلدئید نمونه 1,100,000 7054   کشاورزی هسته‌ای
25 55 اندازه‌گیری قند لاکتوز نمونه 550,000 7055   کشاورزی هسته‌ای
26 56 اندازه‌گیری ماده خشک نمونه 140,000 7056   کشاورزی هسته‌ای
27 57 اندازه‌گیری خاکستر نمونه 200,000 7057   کشاورزی هسته‌ای
28 60 لیوفیلیزاسیون (خشک‌کردن انجمادی) انواع مواد بیولوژیکی ویال 800,000 7060   کشاورزی هسته‌ای
29 61  آزمون الایزا نمونه 1,500,000 7061   کشاورزی هسته‌ای
30 62  آزمون وسترن بلات نمونه 3,000,000 7062   کشاورزی هسته‌ای
31 63 آزمون تولید گاز نمونه 950,000 7063   کشاورزی هسته‌ای
32 30 اندازه‌گیری کمی گونه‌های غیرفرار در ترکیبات مختلف با استفاده از HPLC (با توجه به قابلیت آشکارساز موجود) نمونه 1,500,000-3,000,000 5030 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت‌هسته‌ای
33 34 آنالیز کیفی نمونه‌های گازی با دستگاه GC مجهز به دتکتور TCD  نمونه 3,000,000 5034 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت‌هسته‌ای
34 35 تعیین درصد خلوص مواد با استفاده از دستگاه GC نمونه 1,000,000-3,000,000 5035 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت‌هسته‌ای
35 48 آزمون تعیین خلوص با استفاده از روشهای کروماتوگرافی  نمونه 2,500,000-3,500,000 5048   چرخه سوخت‌هسته‌ای
36 101  آزمون کیفیت بسترهای الیافی، انواع ماسک‌های حفاظت فردی
(آزمون کارایی کل با استفاده از ذرات بزرگ‌تر از 3 نانومتر)
(آزمون کارایی با استفاده از ذرات تک توزیعی بزرگ‌تر از 260 نانومتر)
نمونه 15,000,000-30,000,000 5101   چرخه سوخت‌هسته‌ای
37 102 آزمون کیفیت فیلترهای الیافی
(آزمون کارائی کل با استفاده از ذرات بزرگ‌تر از 3 نانومتر)
(آزمون کارایی با استفاده از ذرات تک توزیعی بزرگ‌تر از 260 نانومتر)
نمونه 30,000,000-150,000,000 5102   چرخه سوخت‌هسته‌ای
38 26 آزمون شمارش کلی کالای پزشکی به همراه تعیین دز سترونی نمونه 3,500,000 1026   کاربرد پرتوها
39 27 آزمون شمارش کلی کالای بهداشتی آرایشی به همراه تعیین دز ضدعفونی (قبل و یا بعد از پرتودهی) نمونه 4,900,000 1027   کاربرد پرتوها
40 28 آزمون سترونی نمونه 4,600,000 1028   کاربرد پرتوها
41 29 آزمون کلی میکروبی مواد غذایی و گیاهان دارویی همراه با تعیین دز ضدعفونی(قبل و یا بعد از پرتودهی) نمونه 5,000,000 1029   کاربرد پرتوها
42 59 اندازه‌گیری اسیدهای آمینه آزاد نمونه 4,900,000 1059   کاربرد پرتوها
43 60 اندازه‌گیری اسیدهای آمینه پروتئینی نمونه 5,500,000 1060   کاربرد پرتوها
44 61 HPLC تزریق نمونه به دستگاه نمونه 1500000-2500000 1061   کاربرد پرتوها
45 62 HPLC با EDDHA تعیین آهن به فرم  نمونه 4,400,000 1062   کاربرد پرتوها
46 63 HPLC با EDDHSA تعیین آهن به فرم  نمونه 4,800,000 1063   کاربرد پرتوها

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login