.
سه‌شنبه 4 آذر 1399   21:59:04
.
.
شرح خدمات

آزمون های فیزیکی و مکانیکی برای اندازه گیری خواص فیزیکی چون دانسیته،  درصد رطوبت،  درصد تخلخل،  پارامترهای دی الکتریک یا خواص مکانیکی چون خمش،  سختی،  فشار،  ضربه و برش مواد به کار می روند. آزمون های شیمیایی برای اندازه گیری اجزاء شیمیایی یا ترکیب شیمیایی مواد مانند اسیدیته اندازه گیری سختی کل،  انواع روش های تیتراسیون برای تعیین مقدار کلسیم،  سولفات،  کلر،  سدیم و ... استفاده می شوند. متقاضیان محترم برای دریافت خدمات و محصولات، جهت هماهنگی لطفا با شماره 88221068 تماس حاصل فرمایند.

لیست خدمات آزمون‌های فیزیکی-شیمیایی

ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1399
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 20 اندازه‌گیری pH آب  نمونه 120,000 7020   کشاورزی هسته‌ای
2 21 اندازه‌گیری هدایت الکتریکی آب  نمونه 120,000 7021   کشاورزی هسته‌ای
3 22 اندازه‌گیری درصد رطوبت اشباع خاک نمونه 110,000 7022   کشاورزی هسته‌ای
4 23 اندازه‌گیری منيزيم آب به روش تیتراسیون نمونه 220,000 7023   کشاورزی هسته‌ای
5 24 اندازه‌گیری کلسیم آب به روش تیتراسیون نمونه 220,000 7024   کشاورزی هسته‌ای
6 25 اندازه‌گیری منيزيم محلول خاک به روش تیتراسیون نمونه 340,000 7025   کشاورزی هسته‌ای
7 26 اندازه‌گیری کلسیم محلول خاک به روش تیتراسیون نمونه 280,000 7026   کشاورزی هسته‌ای
8 27 اندازه‌گیری کربنات آب به روش تیتراسیون نمونه 160,000 7027   کشاورزی هسته‌ای
9 28 اندازه‌گیری بی‌کربنات آب به روش تیتراسیون نمونه 150,000 7028   کشاورزی هسته‌ای
10 29 اندازه‌گیری کربنات محلول خاک به روش تیتراسیون نمونه 260,000 7029   کشاورزی هسته‌ای
11 30 اندازه‌گیری بی‌کربنات محلول خاک به روش تیتراسیون نمونه 260,000 7030   کشاورزی هسته‌ای
12 31 اندازه‌گیری کربن آلی خاک  نمونه 700,000 7031   کشاورزی هسته‌ای
13 32 تعيين بافت خاک به روش هیدرومتر نمونه 300,000 7032   کشاورزی هسته‌ای
14 33 اندازه‌گیری نیترات خاک به روش اسپکتروفتومتری نمونه 550,000 7033   کشاورزی هسته‌ای
15 34 اندازه‌گیری آمونیوم خاک به روش اسپکتروفتومتری نمونه 550,000 7034   کشاورزی هسته‌ای
16 14 اندازه‌گیری نیتروژن کل گیاه   نمونه 500,000 7014   کشاورزی هسته‌ای
17 15 اندازه‌گیری نیتروژن کل خاک نمونه 500,000 7015   کشاورزی هسته‌ای
18 16 اندازه‌گیری فسفر گياه  نمونه 550,000 7016   کشاورزی هسته‌ای
19 17 اندازه‌گیری فسفر قابل جذب خاك (محلول خاک)  نمونه 350,000 7017   کشاورزی هسته‌ای
20 18 اندازه‌گیری pH عصاره اشباع خاك   نمونه 170,000 7018   کشاورزی هسته‌ای
21 19 اندازه‌گیری هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاك  نمونه 200,000 7019   کشاورزی هسته‌ای
22 2 pH اندازه‌گیری نمونه 350,000 5002 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %15 افزایش در قیمت ارائه خدمات
چرخه سوخت هسته‌ای
23 3 اندازه‌گیری هدایت الکتریکی محلول نمونه 350,000 5003 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %15 افزایش در قیمت ارائه خدمات
چرخه سوخت هسته‌ای
24 4 TDS اندازه‌گیری   نمونه 1,000,000 5004 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %15 افزایش در قیمت ارائه خدمات
در صورت درخواست مشتری، به روش دستگاهی انجام خوهد شد با قیمت 350,000 ریال
چرخه سوخت هسته‌ای
25 5 TSS اندازه‌گیری   نمونه 1,000,000 5005 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %15 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
26 6 Salinity نمونه 500,000 5006       آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه های رادیواکتیو، %15 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
27 15 محاسبه درصد رطوبت و مواد آلی (LOI) نمونه 700,000 5015 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
28 20 تیتراسیون اسید- باز در محیط آبی   نمونه  2,000,000 5020 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
29 21 تیتراسیون اسید- باز در محیط آلی  نمونه  2,500,000 5021 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
30 22 تیتراسیون‌های اکسیداسیون احیاء با دستگاه   نمونه  2,200,000 5022 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
31 23 تیتراسیون‌های اکسیداسیون احیاء با شناساگر چشمی  نمونه  1,800,000-2,500,000 5023 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
32 24 تیتراسیون‎های کمپلکسومتری با شناساگر چشمی  نمونه  2,000,000-2,500,000 5024 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
33 25 تیتراسیون‎های رسوبی با شناساگر چشمی  نمونه  2,700,000 5025 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
34 26 تیتراسیون‎های گراویمتری  نمونه  2,000,000 5026 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
35 27 اندازه‌گیری ناخالصی ها با استفاده از روش‌های شیمی کلاسیک  نمونه  1,000,000 5027 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
36 28 تست‌های الکتروشیمیایی  ساعت 1,300,000 5028 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
37 38 ثبت کامل ایزوترم جذب سطحی نیترون
 (BET + BJH)
نمونه 2,500,000 5038 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
38 39 تعیین مساحت سطح ویژه (BET چند نقطه‌ای) نمونه 1,500,000 5039       آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
39 40 تعیین دانسیته جامدات متخلخل  نمونه 1,500,000 5040 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
40 42 اندازه‌گیری کدورت نمونه 500,000 5042       آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو،  %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
41 45 تعیین نقطه ذوب نمونه 500,000 5045   چرخه سوخت هسته‌ای
42 46 ویسکومتری نمونه 700,000 5046 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
43 60 پتروگرافی مقاطع سیالات درگیر مقطع 750,000 5060 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 3 مقطع
چرخه سوخت هسته‌ای
44 61 تعیین درجه آزادی درابعاد بزرگ‌تر از 75 میکرون مقطع 900,000 5061 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 3 مقطع
چرخه سوخت هسته‌ای
45 62 تعیین درجه آزادی در ابعاد کوچک‌تر از 75 میکرون مقطع 1,200,000 5062 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 3 مقطع
چرخه سوخت هسته‌ای
46 93 اندازه‌گیری وزن مخصوص ظاهری (با استوانه مدرج) کیلوگرم 650,000 5093 برای نمونه‌های رادیواکتیو  %20 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد. چرخه سوخت هسته‌ای
47 94 اندازه‌گیری وزن مخصوص واقعی (با پیکنومتر) نمونه 1,000,000 5094 برای نمونه‌های رادیواکتیو  %20 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد. چرخه سوخت هسته‌ای
48 34 آزمون كشش (Tensile) ساعت 900,000 1034 حداقل یک ساعت کاربرد پرتوها
49 35 تعیین خواص رئولوژیکی نمونه 1,800,000 1035   کاربرد پرتوها
50 36 آزمون شاخص جريان مذاب (MFI) نمونه 1,200,000 1036   کاربرد پرتوها
51 37 آزمون سختی نمونه 450,000 1037   کاربرد پرتوها
52 38 تعیین درصد ژل نمونه 1,900,000 1038   کاربرد پرتوها
53 43 اندازه‌گیری زاویه تماس نمونه 1,200,000 1043   کاربرد پرتوها
54 64 اندازه‌گیری pH نمونه 300,000 1064   کاربرد پرتوها
55 65 اندازه‌گیری هدایت الکتریکی نمونه 250,000 1065   کاربرد پرتوها
56 66 اندازه‌گیری ازت نمونه 1,150,000 1066   کاربرد پرتوها
57 67 اندازه‌گیری فسفات نمونه 1,250,000 1067   کاربرد پرتوها
58 68 اندازه‌گیری کلر  نمونه 550,000 1068   کاربرد پرتوها
59 69 اندازه‌گیری سولفات نمونه 650,000 1069   کاربرد پرتوها
60 70 اندازه‌گیری رطوبت نمونه 400,000 1070   کاربرد پرتوها
61 71 اندازه‌گیری ازت آلی نمونه 1,800,000 1071   کاربرد پرتوها
62 72 اندازه‌گیری اسیدیته آزاد  نمونه 800,000 1072   کاربرد پرتوها

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login