.
جمعه 13 تير 1399   15:33:23
.
.
شرح خدمات

آزمون های فیزیکی و مکانیکی برای اندازه گیری خواص فیزیکی چون دانسیته،  درصد رطوبت،  درصد تخلخل،  پارامترهای دی الکتریک یا خواص مکانیکی چون خمش،  سختی،  فشار،  ضربه و برش مواد به کار می روند. آزمون های شیمیایی برای اندازه گیری اجزاء شیمیایی یا ترکیب شیمیایی مواد مانند اسیدیته اندازه گیری سختی کل،  انواع روش های تیتراسیون برای تعیین مقدار کلسیم،  سولفات،  کلر،  سدیم و ... استفاده می شوند.

لیست خدمات آزمون‌های فیزیکی-مکانیکی شیمیایی

ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1398
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 16 آزمون كشش (Tensile) نمونه 700,000 8016   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
2 17 آزمون كشش در دمای خارج محیط (Tensile) نمونه 850,000 8017   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
3 18 اندازه‌گيري ضربه (Impact) نمونه 400,000 8018   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
4 20 آزمون شاخص جريان مذاب (MFI) نمونه 700,000 8020   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
5 21 تعیین درصد ژل نمونه 1,600,000 8021   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
6 27 آزمون دانسيته  نمونه 400,000 8027   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
7 28 آزمون سايش  نمونه 500,000 8028   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
8 29 آزمون سختي (Shore A) نمونه 350,000 8029   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
9 30 آزمون شاخص حدي اكسيژن
(Oxygen Index test Apparatus) LOI
نمونه 700,000 8030   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
10 31 مقاومت شكست تنشي- محيطي ESCR نمونه 1,100,000 8031 بعد از 24 ساعت 10% قيمت افزايش مي‌يابد. مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
11 32 اكسترودر تك پيچ Brabender ساعت 1,400,000 8032   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
12 33 اكسترودر دو پیچ Brabender ساعت 1,550,000 8033   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
13 34 OIT نمونه 1,600,000 8034   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
14 35 رئومتر پخت  نمونه 500,000 8035   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
15 36 مونی ویسکوزیته  نمونه 500,000 8036   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
16 37 تعیین درصد دوده (Carbon Black) نمونه 1,200,000 8037   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
17 39 اندازه‌گیری pH نمونه 300,000 8039   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
18 40 اندازه‌گیری pH ساعت 350,000 8040   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
19 41 اندازه‌گیری هدایت الکتریکی نمونه 150,000 8041   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
20 42 اندازه‌گیری هدایت الکتریکی ساعت 350,000 8042   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
21 43 تست اندازه‌گیری دمای شکنندگی پلیمرها
Brittleness Temperature Point 
نمونه 450,000 8043   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
22 44 Hot-Set نمونه 400,000 8044   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
23 45 Weatherometer  ساعت 400,000 8045   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
24 46 Surface &
 Volume Resistivity 
نمونه 600,000 8046   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
25 47 Dielectric strength &
 Breakdown voltage
نمونه 700,000 8047   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
26 48 میکسر Brabender ساعت 1,200,000 8048   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
27 49 High speed Mixer ساعت 900,000 8049   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
28 50 Wire Coating ساعت 1,500,000 8050   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
29 51 Film Blowing ساعت 1,500,000 8051   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
30 55 آزمون جهندگی نمونه 350,000 8055   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
31 62 آزمون کدورت نمونه 300,000 8062   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
32 63 آزمون ADMI نمونه 200,000 8063   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
33 64 آزمون جارتست ساعت 200,000 8064   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
34 65 آزمون تورم نمونه 1,000,000 8065   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
35 67 آزمون استخراج توسط حلال ساعت 300,000 8067   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
36 68 Shrinkage نمونه 500,000 8068   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
37 69 آزمون مانایی فشار در دمای محیط نمونه 500,000 8069   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
38 70 آزمون ژل مربوط به هیدروژل (دردمای محیط) نمونه 250,000 8070   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
39 71 آزمون ژل مربوط به هیدروژل (تحت استخراج) نمونه 600,000 8071   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
40 72 آزمون تورم مربوط به هیدروژل ساعت 200,000 8072   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
41 73 آزمون دی هیدراسیون مربوط به هیدروژل ساعت 50,000 8073   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
42 74 شکست نمونه در نیتروژن مایع ساعت 800,000 8074   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
43 75 پانچ دمبل (متوسط 5 نمونه) نمونه 10,000 8075   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
44 34 شناسایی طول موج منابع مختلف نوری (800-200) نانومتر نمونه 480,000 9034 با دقت 1 آنگستروم مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
45 38 نشت‌یابی دقیق با دستگاه Helium leak detector قطعه کوچک 2,000,000 9038 دقت دستگاه 10E-9 میلی‌بار لیتر بر ثانیه مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
      قطعه بزرگ 4,000,000     مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
46 23 اندازه‌گیری ضخامت نیم لایه (HVL) نمونه 24,000,000 1023    کاربرد پرتوها
47 34 آزمون كشش (Tensile) نمونه 700,000 1034    کاربرد پرتوها
48 35 تعیین خواص رئولوژیکی نمونه 1,500,000 1035    کاربرد پرتوها
49 36 آزمون شاخص جريان مذاب(MFI) نمونه 700,000 1036    کاربرد پرتوها
50 37 آزمون سختی نمونه 350,000 1037    کاربرد پرتوها
51 38 تعیین درصد ژل نمونه 1,600,000 1038    کاربرد پرتوها
52 43 اندازه‌گیری زاویه  تماس نمونه 500,000 1043    کاربرد پرتوها
53 64 اندازه‌گیری pH نمونه 300,000 1064    کاربرد پرتوها
54 65 اندازه‌گیری هدایت الکتریکی نمونه 150,000 1065    کاربرد پرتوها
55 66 اندازه‌گیری ازت نمونه 850,000 1066    کاربرد پرتوها
56 67 اندازه‌گیری فسفات نمونه 950,000 1067    کاربرد پرتوها
57 68 اندازه‌گیری کلر  نمونه 350,000 1068    کاربرد پرتوها
58 69 اندازه‌گیری سولفات نمونه 550,000 1069    کاربرد پرتوها
59 70 اندازه‌گیری رطوبت نمونه 350,000 1070    کاربرد پرتوها
60 71 اندازه‌گیری ازت آلی نمونه 1,500,000 1071    کاربرد پرتوها
61 72 اندازه‌گیری اسیدیته آزاد  نمونه 450,000 1072    کاربرد پرتوها
62 17 اندازه‌گیری pH آب  نمونه 150,000 7017   کشاورزی هسته‌ای
63 18 اندازه‌گیری EC آب  نمونه 150,000 7018   کشاورزی هسته‌ای
64 19 اندازه‌گیری درصد رطوبت اشباع خاک نمونه 100,000 7019   کشاورزی هسته‌ای
65 20 اندازه‌گیری منيزيم آب به روش تیتراسیون نمونه 450,000 7020   کشاورزی هسته‌ای
66 21 اندازه‌گیری کلسیم آب به روش تیتراسیون نمونه 450,000 7021   کشاورزی هسته‌ای
67 22 اندازه‌گیری منيزيم محلول خاک به روش تیتراسیون نمونه 500,000 7022   کشاورزی هسته‌ای
68 23 اندازه‌گیری کلسیم محلول خاک به روش تیتراسیون نمونه 500,000 7023   کشاورزی هسته‌ای
69 24 اندازه‌گیری کربنات آب به روش تیتراسیون نمونه 300,000 7024   کشاورزی هسته‌ای
70 25 اندازه‌گیری بی‌کربنات آب به روش تیتراسیون نمونه 300,000 7025   کشاورزی هسته‌ای
71 26 اندازه‌گیری کربنات محلول خاک به روش تیتراسیون نمونه 400,000 7026   کشاورزی هسته‌ای
72 27 اندازه‌گیری بی‌کربنات محلول خاک به روش تیتراسیون نمونه 400,000 7027   کشاورزی هسته‌ای
73 2  pHاندازه گیری نمونه 300,000 5002 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %15 افزایش در قیمت ارائه خدمات
 مواد و سوخت هسته‌ای
74 3 اندازه گیری هدایت الکتریکی محلول نمونه 300,000 5003 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %15 افزایش در قیمت ارائه خدمات
 مواد و سوخت هسته‌ای
75 4 TDSاندازه‌گیری  نمونه 600,000 5004 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %15 افزایش در قیمت ارائه خدمات
در صورت درخواست مشتری، به روش دستگاهی انجام خوهد شد با قیمت 350,000 ریال
 مواد و سوخت هسته‌ای
76 5 TSSاندازه‌گیری  نمونه 600,000 5005 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %15 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
77 6 Salinity نمونه 350,000 5006       آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه های رادیواکتیو، %15 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
78 20 تیتراسیون اسید - باز در محیط آبی   نمونه  1,000,000 5020 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
79 21 تیتراسیون اسید - باز در محیط آلی  نمونه  1,500,000 5021 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
80 22 تیتراسیون‌های اکسیداسیون احیاء با دستگاه   نمونه  1,200,000 5022 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
81 23 تیتراسیون‌های اکسیداسیون احیاء با شناساگر چشمی  نمونه  800,000-1,300,000 5023 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
82 24 تیتراسیون‎های کمپلکسومتری با شناساگر چشمی  نمونه  1,000,000-1,500,000 5024 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
83 25 تیتراسیون‎های رسوبی با شناساگر چشمی  نمونه  1,700,000 5025 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
84 26 تیتراسیون‎های گراویمتری  نمونه  800,000 5026 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
85 27 اندازه گیری ناخالصی ها با استفاده از روش‌های شیمی کلاسیک  نمونه  700,000 5027 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
86 28 تست‌های الکتروشیمیایی  ساعت 800,000 5028 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
87 29 تعیین غلظت آنیون و کاتیون در محلول آبی هر آنیون یا کاتیون 600,000 5029 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات  مبلغ 1,000,000 از هر سری نمونه بعنوان هزینه اولیه آنالیز دریافت می‌گردد.
 مواد و سوخت هسته‌ای
88 30 اندازه گیری کمی گونه های غیرفرار در ترکیبات مختلف (با توجه به قابلیت آشکارساز موجود) نمونه 2,000,000-3,000,000 5030 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
89 38 ثبت کامل ایزوترم جذب سطحی نیترون (BET+ BJH) نمونه 2,000,000 5038 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
90 39 تعیین مساحت سطح ویژه (BET چند نقطه ای) نمونه 1,000,000 5039       آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
91 40 تعیین دانسیته جامدات متخلخل  نمونه 1,000,000 5040 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
92 41 آنالیز عنصری تعیین درصد عناصر C,H,N,S نمونه 2,000,000 5041 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
93 42 آزمون کدورت نمونه 300,000 5042       آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو،  %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
94 44 تعیین نقطه ذوب نمونه 400,000 5044 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
95 47 ویسکومتری نمونه 500,000 5047 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
 مواد و سوخت هسته‌ای
96 58 تعیین درجه آزادی درابعاد بزرگتر از 75 میکرون مقطع 500,000 5058 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
97 59 تعیین درجه آزادی در ابعاد کوچکتر از 75 میکرون مقطع 580,000 5059 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
98 69 جدایش مغناطیسی خشک تست 2,100,000 5069 برای نمونه‌های رادیواکتیو %30 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
99 70 جدایش الکترواستاتیکی تست 2,500,000 5070 برای نمونه‌های رادیواکتیو %30 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
100 71  میز لرزان تست 1,800,000 5071 برای نمونه‌های رادیواکتیو %25 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
101 72  اسپیرال تست 3,000,000 5072 برای نمونه‌های رادیواکتیو %25 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
102 73 جدایش ثقلی با مایع سنگین تست 5,600,000 5073 برای نمونه‌های رادیواکتیو  %20 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
103 74 آنالیز سرندی خشک نمونه 560,000 5074 برای نمونه‌های رادیواکتیو %80 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
104 75 آنالیز سرندی تر نمونه 700,000 5075 برای نمونه‌های رادیواکتیو %40 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
105 79 جدایش رادیومتریک
سورتینگ
قطعه 200,000 5079 حداقل تعداد 50 قطعه  مواد و سوخت هسته‌ای
106 83 اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری (با استوانه مدرج) کیلوگرم 400,000 5083 برای نمونه‌های رادیواکتیو  %20 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای
107 84 اندازه گیری وزن مخصوص واقعی (با پیکنومتر) قطعه 750,000 5084 برای نمونه‌های رادیواکتیو  %20 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.  مواد و سوخت هسته‌ای

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.