.
سه‌شنبه 4 آذر 1399   21:07:50
.
.
شرح خدمات

هر روش آنالیزی جهت انجام آنالیز کیفی یا کمی  نیاز به آماده سازی نمونه دارد که قبل از آنالیز یا آزمون مربوطه باید انجام شود. آماده سازی نمونه از مراحل مهم هر آنالیز است که کوچک ترین خطا در این مرحله می واند منجر به خطای بزرگی در نتایج آنالیز شود. آماده سازی نمونه از روش های ساده آسیاب، اتوکلاو،  همگن سازی، پودر کردن تا تکنیک های پیچیده تری چون هضم اسیدی، انحلال نمونه های دیرگداز، پخت تیوب الکترونی و .. را شامل می شود. متقاضیان محترم برای دریافت خدمات و محصولات، جهت هماهنگی لطفا با شماره 88221068 تماس حاصل فرمایند.

لیست خدمات آماده سازی نمونه
ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1399
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 1 آماده‌سازی نمونه
 (هضم اسیدی، ذوب قلیایی و ...)
نمونه 850,000-2,500,000 5001 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات
چرخه سوخت هسته‌ای
2 51 تهیه مقطع نازک مقطع 300,000 5051 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 3 مقطع
چرخه سوخت هسته‌ای
3 52 تهیه مقطع صیقلی مقطع 350,000 5052 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 3 مقطع
چرخه سوخت هسته‌ای
4 53 تهیه مقطع نازک-صیقلی مقطع 450,000 5053 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 3 مقطع
چرخه سوخت هسته‌ای
5 63 سنگ‌شکنی ‌فکی (تا 8 سانتی‌متر)  نمونه 150,000 5063 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %60 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداکثر وزن نمونه 3 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
6 64 سنگ‌شکنی ‌فکی (تا 8 سانتی‌متر)  کیلوگرم 55,000 5064 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %60 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 3 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
7 65 سنگ‌شکنی ‌فکی (تا 1 سانتی‌متر)  نمونه 180,000 5065 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %60 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداکثر وزن نمونه 3 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
8 66 سنگ‌شکنی ‌فکی (تا 1 سانتی‌متر)  کیلوگرم 60,000 5066 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %60 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 3 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
9 67 سنگ‌شکنی ‌فکی (تا 4 میلی‌متر) نمونه 270,000 5067 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %60 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداکثر وزن نمونه 3 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
10 68 سنگ‌شکنی ‌فکی (تا 4 میلی‌متر) کیلوگرم 95,000 5068 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %60 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 3 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
11 69 همگن‌سازي نمونه 100,000 5069 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %60 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداکثر وزن نمونه 3 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
12 70 همگن‌سازي کیلوگرم 35,000 5070 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %60 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 3 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
13 71 همگن‌سازي با دستگاه Sample Divider نمونه 250,000 5071 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %60 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداقل وزن نمونه 1 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
14 72 آسیاب تا 500 میکرون نمونه 400,000 5072 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداکثر وزن نمونه 2 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
15 73 آسیاب تا 500 میکرون کیلوگرم 200,000 5073 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 2 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
16 74 آسیاب از 500 تا 200 میکرون نمونه 500,000 5074 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداکثر وزن نمونه 2 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
17 75 آسیاب از 500 تا 200 میکرون کیلوگرم 250,000 5075 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 2 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
18 76 آسیاب از 200 تا کمتر از 100 میکرون نمونه 700,000 5076 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداکثر وزن نمونه 2 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
19 77 آسیاب از 200 تا کمتر از 100 میکرون کیلوگرم 350,000 5077 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 2 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
20 78 پودرکنی نمونه 200,000 5078 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد. چرخه سوخت هسته‌ای
21 79 جدایش مغناطیسی خشک تست 2,500,000 5079 برای نمونه‌های رادیواکتیو %30 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد. چرخه سوخت هسته‌ای
22 80 جدایش الکترواستاتیکی تست 2,800,000 5080 برای نمونه‌های رادیواکتیو %30 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد. چرخه سوخت هسته‌ای
23 81  میز لرزان تست 2,100,000 5081 برای نمونه‌های رادیواکتیو %25 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد. چرخه سوخت هسته‌ای
24 82  اسپیرال تست 3,400,000 5082 برای نمونه‌های رادیواکتیو %25 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد. چرخه سوخت هسته‌ای
25 83 جدایش ثقلی با مایع سنگین تست 8,000,000 5083 برای نمونه‌های رادیواکتیو  %20 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
هر فراکسیون تا 3 وزن مخصوص
چرخه سوخت هسته‌ای
26 84 آنالیز سرندی خشک نمونه 1,000,000 5084 برای نمونه‌های رادیواکتیو %80 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد. چرخه سوخت هسته‌ای
27 85 آنالیز سرندی تر نمونه 1,500,000 5085 برای نمونه‌های رادیواکتیو %40 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد. چرخه سوخت هسته‌ای
28 86 تهیه خوراک دانه‌بندی‌شده تا ابعاد300 میکرون نمونه 300,000 5086 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداکثر وزن نمونه 2 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
29 87 تهیه خوراک دانه‌بندی‌شده تا ابعاد300 میکرون کیلوگرم 150,000 5087 حداقل محاسبه  هزینه برای 2 کیلوگرم چرخه سوخت هسته‌ای
30 88 تهیه خوراک دانه‌بندی‌شده در ابعاد کمتر از 300 میکرون نمونه 500,000 5088 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداکثر وزن نمونه 2 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
31 89 تهیه خوراک دانه‌بندی‌شده در  ابعاد کمتر از 300 میکرون کیلوگرم 250,000 5089 حداقل محاسبه  هزینه برای 2 کیلوگرم چرخه سوخت هسته‌ای
32 90 تهیه خوراک دانه‌بندی‌شده تا ابعاد کمتر از 150 میکرون نمونه 600,000 5090 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
حداکثر وزن نمونه 2 کیلوگرم
چرخه سوخت هسته‌ای
33 91 تهیه خوراک دانه‌بندی‌شده تا ابعاد کمتر از 150 میکرون کیلوگرم 300,000 5091 حداقل محاسبه  هزینه برای 2 کیلوگرم چرخه سوخت هسته‌ای
34 92 جدایش رادیومتریک سورتینگ قطعه 250,000 5092 حداقل محاسبه  هزینه برای 10 قطعه
برای پروژه های رادیومترک سورتینگ با تعداد زیادی قطعه سنگ  به صورت توافقی
چرخه سوخت هسته‌ای
35 95 عملیات حرارتی و زینتر مواد  ساعت تا دمای 1200
2,000,000 
5095-1 از ساعت دوم به بعد، قیمت خدمات به ازای هر ساعت، 30-20 درصد ساعت اول (بسته به دما) محاسبه می‌گردد.
برای نمونه های رادیواکتیو  %20 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
***
چرخه سوخت هسته‌ای
تا دمای 1500
 2,200,000
5095-2 چرخه سوخت هسته‌ای
تا دمای 1800
 3,000,000
5095-3 چرخه سوخت هسته‌ای
36 96 آسیاب مواد
 با کاپ تفلونی (تا 100 گرم)
با کاپ فولادی (تا 20 گرم)
ساعت 350,000 5096 از ساعت دوم به بعد، قیمت خدمات به ازای هر ساعت،20 درصد ساعت اول محاسبه می‌گردد.
برای نمونه‌های رادیواکتیو  % 20 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
 کاپ تفلونی و گلوله ها فولادی هستند.
چرخه سوخت هسته‌ای
37 97 تهیه قرص با استفاده از پرس سرد نمونه 150,000 5097 برای نمونه‌های رادیواکتیو  %30 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد. چرخه سوخت هسته‌ای
38 98 پولیش مواد حداکثر قطر 3 سانتی‌متر نمونه با کاغذ سنباده 550,000 5098-1 برای نمونه‌های رادیواکتیو  %30 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد. چرخه سوخت هسته‌ای
با خمیر الماسه تا یک میکرون 650,000 5098-2 چرخه سوخت هسته‌ای
39 99 مانت گرم نمونه 250,000 5099 برای نمونه‌های رادیواکتیو  %30 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد. چرخه سوخت هسته‌ای
40 32 آماده‌سازی نمونه آزمون FTIR نمونه 800,000 1032   کاربرد پرتوها
41 39 قالب‌گیری فشاری تحت دما به همراه مشاوره ساعت 1,200,000 1039   کاربرد پرتوها
42 40 آسیاب (پودرسازی) ساعت 850,000 1040   کاربرد پرتوها
43 41 اکسترودر تک پیچ ساعت 1,700,000 1041   کاربرد پرتوها
44 42 آون تحت خلاء ساعت 500,000 1042   کاربرد پرتوها
45 44 آماده‌سازی نمونه برای آنالیز عنصری هضم با اسید نمونه 650,000 1044   کاربرد پرتوها
46 45 هضم با مخلوط اسیدها نمونه 1,200,000 1045   کاربرد پرتوها
47 46 هضم با کوره الکتریکی نمونه 1,450,000 1046   کاربرد پرتوها
48 47 انحلال نمونه‌های سنگ معدنی و نمونه‌های حاوی عناصر دیرگداز هضم به روش ذوب قلیایی نمونه 1,800,000 1047   کاربرد پرتوها
49 48 آماده‌سازی نمونه برای آنالیز کروماتوگرافی استخراج  نمونه 1,300,000 1048   کاربرد پرتوها
50 49 استخراج  و مشتق‌سازی نمونه 3,000,000 1049   کاربرد پرتوها
51 50 با شرایط خاص   توافقی 1050   کاربرد پرتوها

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login