.
شنبه 29 شهريور 1399   13:04:33
.
.
شرح خدمات

آنالیزهای هسته ای آنالیزهای کمی یا کیفی مواد که مرتبط با انواع اشعه های پرتوی مانند آلفا، گاما و بتا را شامل می شود. این آنالیزها شامل آنالیزهای عنصری به روش های مختلفی چون فعال سازی نوترونی، پیکسی و میکروپیکسی اسپكترومتري پس پراكندگي رادرفورد، آنالیز  ایزوتوپی به روش گسیل پرتو گاما و .. و یا اندازه گیری فعالیت پرتوی مانند آناليز سنتیلاسیون مایع، شمارش آلفا و بتای کل سنجش رادن محیط های داخلی به روش رد پای آلفا و .. را در بر می گیرد. متقاضیان محترم برای دریافت خدمات و محصولات، جهت هماهنگی لطفا با شماره 88221068 تماس حاصل فرمایند.

لیست خدمات آنالیز هسته‌ای
ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1399
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 9 آنالیز به روش فعال‌سازی نوترونی NAA نیمه عمر بلند نمونه 4,800,000 2009   راکتور و ایمنی هسته‌ای
2 10 آنالیز به روش فعال‌سازی نوترونی NAA نیمه عمر کوتاه نمونه 2,500,000 2010   راکتور و ایمنی هسته‌ای
3 15 رادیوگرافی نوترونی کلیشه 3,400,000 2015   راکتور و ایمنی هسته‌ای
4 16 طیف‌سنجی گاما نمونه‌های محیطی نمونه 4,500,000 2016   راکتور و ایمنی هسته‌ای
5 18 آنالیز نمونه‌های خاک، آب و گیاه نمونه 2,800,000 2018   راکتور و ایمنی هسته‌ای
6 19 اندازه گیری میزان سرب در هوا نمونه 5,600,000 2019   راکتور و ایمنی هسته‌ای
7 1 آنالیز عنصری به روش گسیل پرتو ايكس
 ذره – القایی (PIXE)
نمونه 2,300,000 3001   فیزیک و شتابگرها
8 2 آنالیز عنصری به روش میکروپیکسی
(μ-PIXE)
نمونه 4,200,000 3002   فیزیک و شتابگرها
9 3 آنالیز عنصری به روش اسپكترومتري پس‌پراكندگي رادرفورد (RBS) نمونه 2,300,000 3003   فیزیک و شتابگرها
10 4 آنالیز به روش کانال‌زنی (RBS-C) نمونه 4,000,000 3004   فیزیک و شتابگرها
11 5 آنالیز  به روش آشکارسازی ذرات پس‌زده از برخورد کشسان در زاویه خراشان (ERD) نمونه 3,000,000 3005   فیزیک و شتابگرها
12 6 آنالیز ایزوتوپی به روش گسیل پرتو گاما
 ذره – القایی (PIGE) (سطحی)
نمونه 4,000,000 3006   فیزیک و شتابگرها
13 7 آنالیز  ایزوتوپی به روش گسیل پرتو گاما
 ذره – القایی (PIGE) (نمایی عمقی)
نمونه 15,000,000 3007   فیزیک و شتابگرها
14 8 آنالیز  ایزوتوپی به روش واکنش هسته‌ای (NRA) نمونه 3,000,000 3008   فیزیک و شتابگرها
15 10 آنالیز به روش فعال‌سازی نوترونی (NAA) نمونه 4,800,000 3010   فیزیک و شتابگرها
16 11 طیف‌سنجی گاما نمونه 4,800,000 3011 اسپکترومتری گاما از نمونه‌های محیطی فیزیک و شتابگرها
17 12 طیف‌سنجی گاما نمونه 3,000,000 3012 اسپکترومتری گاما از نمونه‌های Active فیزیک و شتابگرها
18 17 آنالیز به روش طیف سنجی نابودی پوزیترون (PAS) نمونه 2,400,000 3017   فیزیک و شتابگرها
19 19 آنالیز به روش External PIXE نمونه 2,000,000 3019   فیزیک و شتابگرها
20 20 آنالیز به روش IBIL نمونه 2,400,000 3020   فیزیک و شتابگرها
21 103 آنالیز اسپکترومتری گاما (مواد غذایی، آب راکتور، خاک، سایر) در آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025 نمونه 6,000,000 5103-1 نمونه‌های معمولی چرخه سوخت هسته‌ای
7,500,000 5103-2 آب راکتور، نمونه‌های دارای پاره‌های شکافت چرخه سوخت هسته‌ای
10,000,000 5103-3 خاک، مواد غذایی و نمونه‌های مشابه چرخه سوخت هسته‌ای
22 104 آناليز سنتیلاسیون مایع (آلفا و بتای کل) در آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025 نمونه 7,000,000 5104 آلفا و بتای کل چرخه سوخت هسته‌ای
رادیوم، رادن و اورانیوم چرخه سوخت هسته‌ای
کربن-14 (در نمونه‌هایی که توسط مشتری آماده‌سازی شده‌اند) چرخه سوخت هسته‌ای
23 105 شمارش آلفا و بتای‌کل هر 8 نمونه 1,600,000 5105 حداکثر 8 نمونه هم‌زمان چرخه سوخت هسته‌ای
24 106 کنترل آلودگی سطحی هر نقطه 500,000 5106   چرخه سوخت هسته‌ای
25 107 سنجش رادن محیط‌های داخلی به روش رد‌پای‌آلفا نقطه محل 5,000,000 5107 هر نمونه  3 الی 12 ماه  چرخه سوخت هسته‌ای
26 108 سنجش برخط رادن  فضای بسته روز 10,000,000 5108   چرخه سوخت هسته‌ای
27 109 سنجش برخط رادن خاک نقطه محل 6,000,000 5109   چرخه سوخت هسته‌ای
28 7 اندازه‌گیری عناصر پرتوزای مصنوعی  نمونه 6,000,000 1007   کاربرد پرتوها

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login