.
جمعه 13 تير 1399   14:25:21
.
.
شرح خدمات

آنالیزهای هسته ای آنالیزهای کمی یا کیفی مواد که مرتبط با انواع اشعه های پرتوی مانند آلفا، گاما و بتا را شامل می شود. این آنالیزها شامل آنالیزهای عنصری به روش های مختلفی چون فعال سازی نوترونی، پیکسی و میکروپیکسی اسپكترومتري پس پراكندگي رادرفورد، آنالیز  ایزوتوپی به روش گسیل پرتو گاما و .. و یا اندازه گیری فعالیت پرتوی مانند آناليز سنتیلاسیون مایع، شمارش آلفا و بتای کل سنجش رادن محیط های داخلی به روش رد پای آلفا و .. را در بر می گیرد.

لیست خدمات آنالیز هسته‌ای
ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1398
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 7 اندازه‌گیری عناصر پرتوزای مصنوعی  نمونه 5,000,000 1007   کاربرد پرتوها
2 8 اندازه‌گیری غلظت عناصر در نمونه‌های محیطی به روش فعال‌سازی نوترونی  نمونه 6,000,000-12,000,000 1008   کاربرد پرتوها
3 1 آنالیز عنصری به روش گسیل پرتو ايكس
 ذره – القایی (PIXE)
نمونه 1,900,000 3001    فیزیک و شتابگرها
4 2 آنالیز عنصری به روش میکروپیکسی (μ-PIXE) نمونه 3,500,000 3002    فیزیک و شتابگرها
5 3 آنالیز عنصری به روش اسپكترومتري پس پراكندگي رادرفورد (RBS) نمونه 1,900,000 3003    فیزیک و شتابگرها
6 4 آنالیز به روش کانال‌زنی (RBS-C) نمونه 3,500,000 3004    فیزیک و شتابگرها
7 5 آنالیز به روش آشکارسازی ذرات پس‌زده از برخورد کشسان در زاویه خراشان (ERD) نمونه 2,500,000 3005    فیزیک و شتابگرها
8 6 آنالیز ایزوتوپی به روش گسیل پرتو گاما
 ذره – القایی (PIGE) (سطحی)
نمونه 3,500,000 3006    فیزیک و شتابگرها
9 7 آنالیز  ایزوتوپی به روش گسیل پرتو گاما
 ذره – القایی (PIGE) (نمایی عمقی)
نمونه 15,000,000 3007    فیزیک و شتابگرها
10 8 آنالیز ایزوتوپی به روش واکنش هسته‌ای (NRA) نمونه 2,500,000 3008    فیزیک و شتابگرها
11 9 پرتودهی با باریکه یونی ساعت 2,500,000 3009    فیزیک و شتابگرها
12 10 آنالیز به روش فعال‌سازی نوترونی (NAA) نمونه 3,500,000 3010    فیزیک و شتابگرها
13 11 طیف‌سنجی گاما نمونه 4,000,000 3011 اسپکترومتری گاما از نمونه‌های محیطی  فیزیک و شتابگرها
14 12 طیف‌سنجی گاما نمونه 2,000,000 3012 اسپکترومتری گاما از نمونه‌های Active  فیزیک و شتابگرها
15 17 آنالیز به روش طیف سنجی نابودی پوزیترون (PAS) دستگاه 2,000,000 3017    فیزیک و شتابگرها
16 19 آنالیز به روش External PIXE نمونه 1,900,000 3019    فیزیک و شتابگرها
17 20 آنالیز به روش IBIL نمونه 2,000,000 3020    فیزیک و شتابگرها
18 93 آنالیز اسپکترومتری گاما (مواد غذایی، آب راکتور، خاک، سایر) در آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025 نمونه 5,000,000
6,500,000
8,500,000
5093-1
5093-2
5093-3
نمونه‌های معمولی
آب راکتور، نمونه‌های دارای پاره‌های شکافت
خاک، مواد غذایی و نمونه‌های مشابه
 مواد و سوخت هسته‌ای
19 94 آناليز سنتیلاسیون مایع (آلفا و بتای کل) در آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025 نمونه 6,000,000 5094 آلفا و بتای کل
رادیوم، رادن و اورانیوم
کربن-14 (در نمونه‌هایی که توسط مشتری آماده‌سازی شده‌اند)
 مواد و سوخت هسته‌ای
20 95 شمارش آلفا و بتای کل هر 8 نمونه 1,500,000 5095 حداکثر 8 نمونه هم‌زمان  مواد و سوخت هسته‌ای
21 96 کنترل آلودگی سطحی هر نقطه 400,000 5096    مواد و سوخت هسته‌ای
22 97 سنجش رادن محیط های داخلی به روش رد پای آلفا نقطه محل 4,000,000 5097 هر نمونه  3 الی 12 ماه   مواد و سوخت هسته‌ای
23 98 سنجش برخط رادن فضای بسته روز 9,000,000 5098    مواد و سوخت هسته‌ای
24 99 سنجش بر خط رادن خاک نقطه محل 5,000,000 5099    مواد و سوخت هسته‌ای

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login