.
جمعه 13 تير 1399   14:18:34
.
.
شرح خدمات

 استفاده از پرتوهای یون سازی چون پرتوهای الکترونی، اشعه ایکس یا اشعه گاما برای افزایش زمان نگهداری، سترون یا استریل کردن، جلوگیری کردن از جوانه زدن و افزایش برخی خواص ویژه در انواع مواد خوراکی به کار می رود.  علاوه بر پرتودهی انواع مواد غذایی و خوراکی در دزهای مختلف با چشمه های گاما متفاوت، انواع تابش دهی لیزری با لیزرهای مختلفی چون لیزر اگزایمر و گاز کربنیک نیز در این مرکز قابل انجام است.

لیست خدمات پرتودهی
ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1398
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 3 پرتودهی با چشمه‌های گاما (کبالت60 و سزیم)  نمونه 1,400,000 8003   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
2 87 پرتودهی یک‌طرفه  پالت با دز بالا (هربچ پرتودهی شامل 10 پالت) پالت 480,000 8087   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
3 88 پرتودهی دوطرفه پالت با دز بالا (هربچ پرتودهی شامل 10 پالت) پالت 960,000 8088   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
4 89 پرتودهی یک‌طرفه پالت با دز پائین (هربچ پرتودهی شامل 10 پالت) پالت 380,000 8089   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
5 90 پرتودهی دوطرفه پالت با دز پائین (هربچ پرتودهی شامل 10 پالت) پالت 760,000 8090   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
6 93 پرتودهی نوارهای قابل انقباض حرارتی  متر 75,000 8093   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
7 1 پرتودهی با گاماسل بارگذاری
گری
1,500,000
50
1001    کاربرد پرتوها
8 2 پرتودهی با گاماسل با آهنگ دز یک‌سوم بارگذاری
گری
2,000,000
100
1002 با توجه به بیشتر شدن زمان پرتودهی و لزوم جاگذاری تضعیف کننده، تعرفه مروطه محاسبه شده است. کاربرد پرتوها
9 3 پرتودهی با گاماسل با آهنگ دز یک‌دهم بارگذاری
گری
2,500,000
200
1003 با توجه به بیشتر شدن زمان پرتودهی و لزوم جاگذاری تضعیف کننده، تعرفه مروطه محاسبه شده است.  کاربرد پرتوها
10 4 پرتودهی با گاماسل در شرایط خاص نمونه توافقی 1004    کاربرد پرتوها
11 21 پرتودهي در ميدان استاندارد آزمايشگاه SSDL بارگذاری
میلی گری/ دقیقه
1,100,000
100,000
1021    کاربرد پرتوها
12 22 ارائه مشاوره در زمینه SSDL ساعت  2,000,000 1022    کاربرد پرتوها
13 18 تابش‌دهی با لیزر گازکربنیک پالسی100-1  پالس 1,000,000 4018    فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
14 19 تابش‌دهی با لیزر گازکربنیک پالسی1000-101  پالس 1,500,000 4019    فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
15 20 تابش دهی با لیزر گازکربنیک پیوسته ساعت 1,000,000 4020    فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
16 22 تابش‌دهی با لیزر اگزایمر100-1  پالس 1,500,000 4022    فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
17 23 تابش‌دهی با لیزر اگزایمر1000-101  پالس 3,000,000 4023    فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
18 1 پرتودهی نوترون در کانال پرتودهی D6 نمونه/ روز 18,500,000 2001 پرتودهی سوخت میله‌ای راکتور و ایمنی هسته‌ای
19 2 پرتودهی نوترون در کانال پرتودهی A3 نمونه/ روز 9,000,000 2002 گوگرد راکتور و ایمنی هسته‌ای
20 3 پرتودهی نوترون در کانال پرتودهی F3 نمونه/ روز 9,000,000 2003 رنیوم راکتور و ایمنی هسته‌ای
21 4 پرتودهی نوترون در کانال پرتودهی C2 نمونه/ روز 9,000,000 2004 پرتودهی سنگ راکتور و ایمنی هسته‌ای
22 5 پرتودهی نوترون در کانال پرتودهی B2 نمونه/ روز 9,000,000 2005 پرتودهی سنگ راکتور و ایمنی هسته‌ای
23 6 پرتودهی نوترون در کانال پرتودهی E9 نمونه/ روز 9,000,000 2006 پرتودهی سوخت صفحه‌ای راکتور و ایمنی هسته‌ای
24 7 پرتودهی نوترون در کانال پرتودهی A9 نمونه/ روز 4,000,000 2007 پرتودهی سوخت صفحه‌ای راکتور و ایمنی هسته‌ای
25 8 پرتودهی نوترون در کانال پرتودهی D1 نمونه/ روز 2,300,000 2008 پرتودهی سوخت صفحه‌ای راکتور و ایمنی هسته‌ای
26 9 رابیت تابش گاما نمونه 1,400,000 2009   راکتور و ایمنی هسته‌ای
27 10 رابیت فیزیک نوترون نمونه 700,000 2010   راکتور و ایمنی هسته‌ای
28 11 بیم تیوب نمونه/ هفته 100,000,000 2011   راکتور و ایمنی هسته‌ای
29 12 ستون حرارتی نمونه/ روز 12,000,000 2012   راکتور و ایمنی هسته‌ای
30 13 پرتودهی گاما در قلب راکتور مگاگری بر کیلوگرم 5,000,000 2013 پرتودهی سنگ راکتور و ایمنی هسته‌ای
31 14 پرتودهی گاما در اتاق گاما نمونه/ روز 800,000 2014   راکتور و ایمنی هسته‌ای
32 16 نگهداری نمونه پرتودیده در راکتور نمونه/ روز 150,000 2016   راکتور و ایمنی هسته‌ای
33 18 پرتودهی با فلوئنس حداکثر 9e15n/cm^2 نمونه 5,000,000 2018   راکتور و ایمنی هسته‌ای
34 90 پرتودهی با گاماسل بارگذاری
گری
1,500,000
50
5090    مواد و سوخت و سوخت هسته‌ای
35 35 پرتودهی با گاما سل (تامرز یک کیلوگری) بارگذاری
گری
500,000
500
7035 با آهنگ دز ثابت کشاورزی هسته‌ای
36 36 پرتودهی با گاما سل (بالاتر از یک کیلوگری) بارگذاری
یک کیلوگری
1,000,000
60,000
7036 با آهنگ دز ثابت کشاورزی هسته‌ای
37 39 خدمات سامانه پرتودهی پرتابل کیلوگرم 2000-2500 9039 به‌ازای هر کیلوگرم محصول و بر اساس دز تعیین‌شده 2500-2000 مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login