.
شنبه 29 شهريور 1399   12:58:05
.
.
شرح خدمات

 استفاده از پرتوهای یون سازی چون پرتوهای الکترونی، اشعه ایکس یا اشعه گاما برای افزایش زمان نگهداری، سترون یا استریل کردن، جلوگیری کردن از جوانه زدن و افزایش برخی خواص ویژه در انواع مواد خوراکی به کار می رود.  علاوه بر پرتودهی انواع مواد غذایی و خوراکی در دزهای مختلف با چشمه های گاما متفاوت، انواع تابش دهی لیزری با لیزرهای مختلفی چون لیزر اگزایمر و گاز کربنیک نیز در این مرکز قابل انجام است. متقاضیان محترم برای دریافت خدمات و محصولات، جهت هماهنگی لطفا با شماره 88221068 تماس حاصل فرمایند.

لیست خدمات پرتودهی
ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1399
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 1 پرتودهی در قلب، فلوئنس 2.5E18 نمونه/ فلوئنس  25,000,000 2001   راکتور و ایمنی هسته‌ای
2 2 پرتودهی رابیت نمونه 4,000,000 2002   راکتور و ایمنی هسته‌ای
3 3 پرتودهی بیم تیوب  نمونه/ روز 4,000,000 2003   راکتور و ایمنی هسته‌ای
4 4 پرتودهی گاما در اتاق گاما و قلب نمونه/ روز 3,200,000 2004   راکتور و ایمنی هسته‌ای
5 5 نگهداری نمونه پرتودیده در راکتور نمونه/ روز توافقی 2005   راکتور و ایمنی هسته‌ای
6 6 پرتودهی سنگ گرم 66,000 2006   راکتور و ایمنی هسته‌ای
7 7 نمونه‌های غیر متعارف نمونه/ روز توافقی 2007   راکتور و ایمنی هسته‌ای
8 11 پرتودهی نوترون با آهنگ msv/h ساعت 2,500,000 2011   راکتور و ایمنی هسته‌ای
9 12 پرتودهی نوترون با آهنگ ksv/hتا msv/h ساعت 3,800,000 2012   راکتور و ایمنی هسته‌ای
10 13 پرتودهی گاما با آهنگ msv/h ساعت 3,100,000 2013   راکتور و ایمنی هسته‌ای
11 14 پرتودهی گاما با آهنگ ksv/hتا msv/h ساعت 3,800,000 2014   راکتور و ایمنی هسته‌ای
12 18 تابش‌دهی با لیزرگازکربنیک پالسی100-1  پالس 2,000,000 4018   فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
13 19 تابش‌دهی با لیزر گازکربنیک پالسی1000-101  پالس 3,000,000 4019   فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
14 20 تابش دهی با لیزر گازکربنیک پیوسته ساعت 1,500,000 4020   فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
15 22 تابش‌دهی با لیزر اگزایمر100-1  پالس 2,000,000 4022   فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
16 23 تابش‌دهی با لیزر اگزایمر1000-101  پالس 4,500,000 4023   فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
17 9 پرتودهی با باریکه یونی ساعت 3,000,000 3009   فیزیک و شتابگرها
18 73 پرتودهی با گاماسل
(تا مرز یک کیلوگری)
بارگذاری 650,000 7074 با آهنگ دز ثابت کشاورزی هسته‌ای
گری 650
19 74 پرتودهی با گاماسل
(بالاتر از یک کیلوگری)
بارگذاری 1,300,000 7075 با آهنگ دز ثابت کشاورزی هسته‌ای
کیلوگری 400,000
20 100 پرتودهی با گاماسل
توسط چشمهCo-60 با گامای 14 کوری
بارگذاری 1,500,000 5100   چرخه سوخت هسته‌ای
گری 500
21 1 پرتودهی با گاماسل بارگذاری 2,400,000 1001   کاربرد پرتوها
گری 69
22 2 پرتودهی با گاماسل با آهنگ دز یک‌سوم بارگذاری 3,100,000 1002 با توجه به بیشتر شدن زمان پرتودهی و لزوم جاگذاری تضعیف کننده، تعرفه مربوط محاسبه شده است.  کاربرد پرتوها
گری 140
23 3 پرتودهی با گاماسل با آهنگ دز یک‌دهم بارگذاری 4,000,000 1003 با توجه به بیشتر شدن زمان پرتودهی و لزوم جاگذاری تضعیف کننده، تعرفه مربوط محاسبه شده است.   
گری 300
24 4 خدمات پرتودهی و دزیمتری خاص نمونه توافقی 1004   کاربرد پرتوها
25 33 تعیین مقاومت پرتوی نمونه نمونه توافقی 1033   کاربرد پرتوها

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login