.
جمعه 13 تير 1399   14:37:05
.
.
شرح خدمات

دزیمتری محاسبه میزان دز جذبی یا میزان پرتوگیری مواد در بافت های زنده بدن انسان یا محیط در نتیجه پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز است. دزیمتری محیطی، دزیمتری پزشکی، قرائت دزیمترها، کالیبراسیون دزیمترها و .. از انواع خدمات قابل انجام در این مرکز می باشد.

لیست خدمات دزیمتری
ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1398
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 5 قرائت هر دزیمتر با دستگاه اسپکتروفوتومتر  نمونه 400,000 1005  کاربرد پرتوها
2 6 کالیبراسیون دزیمتر پرسپکس (شامل پرتودهی دزیمترها در هفت دز جذبی، قرائت دزیمترها و تعیین ضرایب محوشدگی تا پنج روز کاری و تعیین معادله کالیبراسیون) نمونه 72,000,000 1006  کاربرد پرتوها
3 9 دزيمتر محيطي دو‌طرفه دستگاه 250,000,000 1009  کاربرد پرتوها
4 10 دزيمتر محيطي یک‌طرفه دستگاه 240,000,000 1010  کاربرد پرتوها
5 11 دزيمتر فردي دستگاه 55,000,000 1011  کاربرد پرتوها
6 12 دزيمتر دستی دستگاه 65,000,000 1012  کاربرد پرتوها
7 13 کوریمتر (دزکالیبراتور) دستگاه 385,000,000 1013  کاربرد پرتوها
8 14 کالیبراسیون دزیمترهای قلمی و هشدار دهنده دستگاه دستگاه 840,000 1014  کاربرد پرتوها
9 15 کالیبراسیون دستگاه‌های سنجش پرتو فردی دستگاه 1,560,000 1015  کاربرد پرتوها
10 16 کالیبراسیون دستگاه‌های سنجش پرتو محیطی دستگاه 2,160,000 1016  کاربرد پرتوها
11 17 کالیبراسیون پروب دستگاه‌های سنجش پرتو محیطی دستگاه 2,040,000 1017  کاربرد پرتوها
12 18 کالیبراسیون دستگاه‌های پایش پرتو محیطی دستگاه 3,960,000 1018 کاربرد پرتوها
13 19 کالیبراسیون اتاقک یونش محیطی دستگاه 4,960,000 1019  کاربرد پرتوها
14 20 کالیبراسیون دزکالیبراتور دستگاه 7,200,000 1020 هزینه های کارشناسی و ایاب و ذهاب برای مراکز شهرستان افزوده می‌گردد. کاربرد پرتوها
15 24 قرائت دزیمترهای ترمولومینسانس عدد 360,000 1024  کاربرد پرتوها
16 25 هزینه امانت دزیمترهای ترمولومینسانس عدد/ماه 300,000 1025  کاربرد پرتوها
17 26 تست شمارش کلی کالای پزشکی به همراه تعیین دز سترونی نمونه 2,900,000 1026  کاربرد پرتوها
18 27 تست شمارش کلی کالای بهداشتی آرایشی به همراه تعیین دز (قبل یا بعد از پرتودهی) نمونه 4,500,000 1027 کاربرد پرتوها

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login