.
سه‌شنبه 4 آذر 1399   21:14:29
.
.
شرح خدمات

دزیمتری محاسبه میزان دز جذبی یا میزان پرتوگیری مواد در بافت های زنده بدن انسان یا محیط در نتیجه پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز است. دزیمتری محیطی، دزیمتری پزشکی، قرائت دزیمترها، کالیبراسیون دزیمترها و .. از انواع خدمات قابل انجام در این مرکز می باشد. متقاضیان محترم برای دریافت خدمات و محصولات، جهت هماهنگی لطفا با شماره 88221068 تماس حاصل فرمایند.

لیست خدمات دزیمتری
ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1399
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 17 دزیمتری و مونیتورینگ چشمه نوترونی نوبت 15,000,000 2017   راکتور و ایمنی هسته‌ای
2 5 قرائت هر دزیمتر با دستگاه اسپکتروفوتومتر  نمونه 450,000 1005   کاربرد پرتوها
3 6 کالیبراسیون دزیمتر پرسپکس  نمونه 82,000,000 1006 شامل پرتودهی دزیمترها در هفت دز جذبی، قرائت دزیمترها و تعیین ضرایب محوشدگی تا پنج روز کاری و تعیین معادله کالیبراسیون کاربرد پرتوها
4 8 دزيمتر محيطي دو‌طرفه دستگاه 350,000,000 1008   کاربرد پرتوها
5 9 دزيمتر محيطي یک‌طرفه دستگاه 340,000,000 1009   کاربرد پرتوها
6 10 دزيمتر فردي دستگاه 80,000,000 1010   کاربرد پرتوها
7 11 دزيمتر دستی دستگاه 90,000,000 1011   کاربرد پرتوها
8 12 کوریمتر (دزکالیبراتور) دستگاه 450,000,000 1012   کاربرد پرتوها
9 13 تعمیرتخصصی سیستم‌های دزیمتری دستگاه توافقی 1013 بستگی به نوع، دقت وحساسیت دستگاه و محل نصب آن کاربرد پرتوها
10 14 کالیبراسیون دزیمترهای قلمی و هشداردهنده دستگاه دستگاه 1,700,000 1014   کاربرد پرتوها
11 15 کالیبراسیون دستگاه‌های سنجش پرتو فردی دستگاه 2,150,000 1015   کاربرد پرتوها
12 16 کالیبراسیون دستگاه‌های سنجش پرتو محیطی دستگاه 3,000,000 1016   کاربرد پرتوها
13 17 کالیبراسیون پروب دستگاه‌های سنجش پرتو محیطی دستگاه 2,850,000 1017   کاربرد پرتوها
14 18 کالیبراسیون دستگاه‌های پایش پرتو محیطی دستگاه 5,500,000 1018   کاربرد پرتوها
15 19 کالیبراسیون اتاقک یونش محیطی دستگاه 6,000,000 1019   کاربرد پرتوها
16 20 کالیبراسیون دزکالیبراتور دستگاه 9,900,000 1020 هزینه‌های کارشناسی و ایاب و ذهاب برای مراکز شهرستان افزوده می‌گردد. کاربرد پرتوها
17 21 پرتودهي در ميدان استاندارد آزمايشگاه SSDL بارگذاری 1,500,000 1021   کاربرد پرتوها
دقیقه 140,000
18 22 ارائه مشاوره در زمینه SSDL ساعت  توافقی 1022   کاربرد پرتوها
19 23 اندازه‌گیری ضخامت نیم لایه (HVL) نمونه 38,000,000 1023   کاربرد پرتوها
20 24 آماده‌سازی و قرائت دزیمترهای ترمولومینسانس عدد 450,000 1024   کاربرد پرتوها
21 25 هزینه امانت دزیمترهای ترمولومینسانس عدد/ماه 500,000 1025   کاربرد پرتوها

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login