.
جمعه 13 تير 1399   14:23:58
.
.
شرح خدمات
ریز ساختار یک ماده می تواند تاثیر زیادی بر خواص فیزیکی مانند مقاومت در برابر خوردگی، رفتار در درجه حرارت های بالا یا پایین، سختی، انعطاف پذیری و .. یک ماده داشته باشد. شناسایی ریز ساختار در مواد فلزی، پلیمرها، سرامیک و کامپوزیت کاربرد زیادی دارند. انواع آنالیز حرارتی،انواع میکروسکوپ های نیروی اتمی، الکترونی و عبوری و روش های طیف سنجی پرتو ایکس مانند XRD و XRF یا روش های طیف سنجی جذبی، طیف سنجی انعکاسی و طیف سنجی عبوری از روش های پرکاربرد در شناسایی ریز ساختار مواد به شمار می روند.
خدمات شناسایی ریزساختار
ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1398
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 25 آناليز حرارتي- DSC نمونه 1,300,000 8025   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
2 26 آناليز حرارتي- DTA نمونه 1,350,000 8026   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
3 11 طیف‌سنجی عبوری (نمونه جامد) نمونه 550,000 4011   فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
4 12 طیف‌سنجی انعکاسی (نمونه جامد) نمونه 550,000 4012   فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
5 13 طیف‌سنجی جذبی (نمونه جامد) نمونه 550,000 4013   فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
6 14 طیف‌سنجی عبوری (نمونه مایع) نمونه 800,000 4014   فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
7 15 طیف‌سنجی جذبی (نمونه مایع) نمونه 800,000 4015   فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
8 11 آنالیز حرارتی
TGA/DSC
دما
دما
برای دمای 600 درجه
1,500,000
 برای دمای 800 درجه 1,700,000
 برای دمای 900 درجه 2,200,000 
5011-1
5011-2
5011-3
آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
مواد و سوخت هسته‌ای
9 12 بررسی موفولوژی ذرات پودر و سطوح و آنالیز عنصری به روش SEM ساعت 2,200,000 5012 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
مواد و سوخت هسته‌ای
10 13 پوشش دهی طلا برای آنالیز SEM RUN (مرتبه)
هر مرتبه تا 6 نمونه
1,500,000 5013 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
مواد و سوخت هسته‌ای
11 14 آنالیز عنصری نمونه های جامد ، پودر و لایه نازک به روش XRF نمونه 800,000 5014 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
مواد و سوخت هسته‌ای
12 16 تهیه طیف XRD به روش  عبوری نمونه 800,000 5016 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
مواد و سوخت هسته‌ای
13 17 تهیه طیف XRD به روش انعکاسی نمونه 900,000 5017 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
مواد و سوخت هسته‌ای
14 18 تفسیر طیف XRD نمونه 400,000 5018   مواد و سوخت هسته‌ای
15 19 محاسبه دانه بندی نمونه 100,000 5019   مواد و سوخت هسته‌ای
16 43 میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) ساعت 600,000 5043 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
مواد و سوخت هسته‌ای
17 51 مطالعات میکروسکوپی مقطع نازک مقطع 660,000 5051 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد. مواد و سوخت هسته‌ای
18 52 مطالعات میکروسکوپی مقطع صیقلی  مقطع 700,000 5052 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد. مواد و سوخت هسته‌ای
19 53 مطالعات میکروسکوپی مقطع نازک-صیقلی مقطع 1,100,000 5053 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد. مواد و سوخت هسته‌ای
20 54 مطالعات میکروسکوپی مقطع نازک پودری مقطع 700,000 5054 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد. مواد و سوخت هسته‌ای
21 55 مطالعات میکروسکوپی مقطع صیقلی پودری مقطع 770,000 5055 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد. مواد و سوخت هسته‌ای
22 56 مطالعات میکروسکوپی مقطع نازک - صیقلی پودری مقطع 1,200,000 5056 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد. مواد و سوخت هسته‌ای
23 57 پتروگرافی مقاطع سیالات درگیر مقطع 660,000 5057 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد. مواد و سوخت هسته‌ای
24 76 تهیه خوراک دانه بندی شده تا ابعاد300 میکرون کیلوگرم 120,000 5076 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد. مواد و سوخت هسته‌ای
25 77 تهیه خوراک دانه بندی شده در  ابعاد کمتر از 300 میکرون کیلوگرم 170,000 5077 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد. مواد و سوخت هسته‌ای
26 78 تهیه خوراک دانه بندی شده تا ابعاد کمتر از 150 میکرون کیلوگرم 210,000 5078 برای نمونه‌های رادیواکتیو به علت آلودگی بالا و گرد و خاک، %50 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد. مواد و سوخت هسته‌ای
27 85 عملیات حرارتی و زینتر مواد  ساعت تا دمای 1200 1,600,000 به ازای یک ساعت ماندگاری
تا دمای 1500 2,000,000
2,500,000
5085-1
5085-2
5085-3
از ساعت دوم به بعد، قیمت خدمات به ازای هر ساعت، 30-20 درصد ساعت اول (بسته به دما) محاسبه می‌گردد.
برای نمونه های رادیواکتیو  %20 به قیمت ارائه خدمت افزوده می‌گردد.
 مواد و سوخت هسته‌ای

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login