.
سه‌شنبه 4 آذر 1399   21:00:45
.
.
شرح خدمات
شناسایی کمی و کیفی مواد یکی از شاخه های اصلی هر روش تحقیق و پژوهش به شمار می روند. شناسایی کیفی یا شناسایی ریز ساختار یک ماده می تواند تاثیر زیادی بر خواص فیزیکی مانند مقاومت در برابر خوردگی، رفتار در درجه حرارت های بالا یا پایین، سختی، انعطاف پذیری و .. یک ماده داشته باشد. انواع آنالیز حرارتی،انواع میکروسکوپ های نیروی اتمی، الکترونی و عبوری و روشهای طیف سنجی پرتو ایکس مانند XRD و XRF یا روش های طیف سنجی جذبی، طیف سنجی انعکاسی و طیف سنجی عبوری از روش های پرکاربرد در شناسایی ریز ساختار مواد به شمار می روند.
شناسایی کمی اندازه گیری مقدار ترکیبات یک ماده است. روش های طیف سنجی از تکنیک های مهم و متداول در شناسایی کمی و کیفی محسوب می شوند. انواع روش های طیف سنجی  از برهم کنش نور با ماده جهت آنالیزهای کمی یا کیفی بهره می برند. انواع طیف سنجی مولکولی شامل طیف سنجی مادون قرمزIR( و طیف سنجی ماوراء بنفش-مرئی UV-Vis) (و انواع طیف سنجی جذب و نشر اتمی مانند جذب اتمی کوره گرافیتی و نشراتمی پلاسمای جفت شده القایی )ICP-AES(  از دستگاه ها و روش های پرکاربرد آنالیزی هستند.
متقاضیان محترم برای دریافت خدمات و محصولات، جهت هماهنگی لطفا با شماره 88221068 تماس حاصل فرمایند
خدمات شناسایی کمی و کیفی
ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1399
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 11 طیف‌سنجی عبوری (نمونه جامد) نمونه 1,400,000 4011   فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
2 12 طیف‌سنجی انعکاسی (نمونه جامد) نمونه 1,400,000 4012   فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
3 13 طیف‌سنجی جذبی (نمونه جامد) نمونه 1,400,000 4013   فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
4 14 طیف‌سنجی عبوری (نمونه مایع) نمونه 2,000,000 4014   فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
5 15 طیف‌سنجی جذبی (نمونه مایع) نمونه 2,000,000 4015   فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی
6 24 آنالیز طیف‌سنج جرمی  نمونه 9,000,000 3024   فیزیک و شتابگرها
7 37 تعیین عناصر سنگین عدد 1,000,000 7037   کشاورزی هسته‌ای
8 7 اندازه‌گیری عناصر با جذب اتمی شعله عنصر در نمونه 700,000 5007       آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
9 8 اندازه‌گیری عناصر با جذب اتمی- کوره گرافیتی و یا روش Hydride generation عنصر در نمونه 1,000,000 5008 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
10 9  اندازه‌گیری غلظت عناصر با دستگاه
 ICP-AES
عنصر فلزی در نمونه آبی 500,000 5009 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات، عنصر اول و دوم 500,000 عنصر سوم تا نهم 400,000 عنصر دهم به بعد 300,000
برای تعداد بالای نمونه تخفیف داده می‌شود.
چرخه سوخت هسته‌ای
11 10 اندازه‌گیری غلظت عناصر با دستگاه
 ICP-OES مجهز به سیستم مه‌پاش فراصوت
عنصر فلزی در نمونه آبی 900,000 5010 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
12 11 آنالیز حرارتی
TGA/DSC
نمونه دمای 600 درجه   1,900,00   5011-1 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
دمای 800 درجه 
2,200,000
5011-2 چرخه سوخت هسته‌ای
دمای 900 درجه  2,700,000  5011-3 چرخه سوخت هسته‌ای
13 12 بررسی موفولوژی ذرات پودر و سطوح با روش SEM و آنالیز عنصری با EDS ساعت 3,000,000 5012 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
14 13 پوشش‌دهی طلا برای آنالیز SEM RUN (مرتبه)
هر مرتبه تا 6 نمونه
1,800,000 5013 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
15 14 آنالیز عنصری نمونه‌های جامد، پودر و لایه نازک به روش XRF نمونه 1,200,000 5014 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
16 16 تهیه طیف XRD به روش عبوری نمونه 1,000,000 5016 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
17 17 تهیه طیف XRD به روش انعکاسی نمونه 1,200,000 5017 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
18 18 تفسیر طیف XRD نمونه 500,000 5018   چرخه سوخت هسته‌ای
19 19 محاسبه دانه‌بندی نمونه 250,000 5019   چرخه سوخت هسته‌ای
20 29 تعیین غلظت آنیون و کاتیون در محلول آبی با روش کروماتوگرافی یونی یا طیف سنجی هر آنیون یا کاتیون 750,000 5029 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
 نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات.
  مبلغ 1,000,000 از هر سری نمونه بعنوان هزینه اولیه آنالیز دریافت می‌گردد.
چرخه سوخت هسته‌ای
21 31 تهیه طیف FTIR بدون شناسایی نمونه 900,000 5031 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
22 32 تهیه طیف FTIR با شناسایی نمونه 2,000,000 5032   چرخه سوخت هسته‌ای
23 33 آزمون کیفی و کمی نمونه‌های مایع با دستگاه
 FTIR در سل مایع
نمونه 2,000,000 5033 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
24 36  UV-Vis اسپکتروفتومتر  نمونه 500,000 5036 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
25 37 تعیین غلظت گونه در محلول با استفاده از اسپکتروفوتومتر با رسم منحنی کالیبراسیون  نمونه 1,200,000 5037 از نمونه دوم به بعد، همان‌گونه با % 50 تخفیف انجام می شود. چرخه سوخت هسته‌ای
26 41 آنالیز عنصری تعیین درصد عناصر C,H,N,S نمونه 2,500,000 5041 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
چرخه سوخت هسته‌ای
27 43 آماده‌سازی نمونه جهت آنالیز AFM   نمونه 500,000 5043
نمونه‌های رادیواکتیو، %15 افزایش در قیمت ارائه خدمات
چرخه سوخت هسته‌ای
28 44      تصویربرداری با میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) نمونه 1,400,000   5044-1   5044-2 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات
هرنمونه 3 تصویر (مورفولوژی و زبری سطح) 
چرخه سوخت هسته‌ای
29 47 ICP-OES آزمون کیفی عنصری با دستگاه  نمونه 1,500,000-3,500,000 5047   چرخه سوخت هسته‌ای
30 49 آزمون تعیین خلوص با استفاده از روش‌های کلاسیک  نمونه 2,500,000-3,500,000 5049   چرخه سوخت هسته‌ای
31 50 خدمات تخصصی آنالیز (شامل تحلیل نتایج، گزارش خاص، مشاوره و ...) نمونه- پروژه توافقی 5050   چرخه سوخت هسته‌ای
32 54 مطالعات میکروسکوپی مقطع نازک مقطع 750,000 5054 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 2 مقطع
چرخه سوخت هسته‌ای
33 55 مطالعات میکروسکوپی مقطع صیقلی  مقطع 800,000 5055 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 2 مقطع
چرخه سوخت هسته‌ای
34 56 مطالعات میکروسکوپی مقطع نازک-صیقلی مقطع 1,250,000 5056 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 2 مقطع
چرخه سوخت هسته‌ای
35 57 مطالعات میکروسکوپی مقطع نازک پودری مقطع 800,000 5057 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 2 مقطع
چرخه سوخت هسته‌ای
36 58 مطالعات میکروسکوپی مقطع صیقلی پودری مقطع 900,000 5058 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 2 مقطع
چرخه سوخت هسته‌ای
37 59 مطالعات میکروسکوپی مقطع نازک-صیقلی پودری مقطع 1,500,000 5059 قیمت ارائه خدمت برای نمونه‌های رادیواکتیو با 15% افزایش محاسبه می‌گردد.
حداقل محاسبه هزینه برای 2 مقطع
چرخه سوخت هسته‌ای
38 30 تهیه طیف FTIR با شناسایی نمونه 2,000,000 1030   کاربرد پرتوها
39 31 تهيه طيف FTIR بدون شناسایی نمونه 900,000 1031 کاربرد پرتوها
40 51 اندازه‌گیری جیوه با تکنیک بخار سرد مراجعه بیماران نمونه 950,000 1051   کاربرد پرتوها
41 52 سایر نمونه 1,000,000 1052   کاربرد پرتوها
42 53 اندازه‌گیری عناصر با جذب اتمی کوره گرافیتی مراجعه بیماران نمونه عنصر 700,000 1053   کاربرد پرتوها
43 54 سایر نمونه عنصر 1,000,000 1054   کاربرد پرتوها
44 55 اندازه‌گیری عناصر با جذب اتمی شعله مراجعه بیماران نمونه عنصر 550,000 1055   کاربرد پرتوها
45 56 سایر نمونه عنصر 700,000 1056   کاربرد پرتوها
46 57  اندازه‌گیری عناصر با  ICP-AESدستگاه  ده نمونه نمونه عنصر 850,000 1057   کاربرد پرتوها
47 58 بیش از ده نمونه نمونه عنصر 500,000 1058   کاربرد پرتوها

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login