.
جمعه 13 تير 1399   15:14:35
.
.
شرح خدمات

روش های طیف سنجی از جمله روش های متنوع و پرکاربرد آزمایشگاهی هستند که  از برهم کنش نور با ماده جهت آنالیزهای کمی یا کیفی بهره می برند. روش های طیف سنجی بر حسب محدوده فرکانسی  انواع مختلفی دارند که می توانند پاسخ بسیاری از پرسش های آنالیزی در مورد یک ماده را در خود داشته باشند. انواع طیف سنجی مولکولی شامل طیف سنجی مادون قرمز (IR) و  طیف سنجی ماوراء بنفش-مرئی (UV-Vis) و انواع طیف سنجی جذب و نشر اتمی مانند جذب اتمی کوره گرافیتی و نشراتمی پلاسمای جفت شده القایی (ICP-AES) از دستگاه های و روش های پرکاربرد آنالیزی هستند.

لیست خدمات طیف سنجی
ردیف ردیف پژوهشکده عنوان واحد سنجش  تعرفه 1398
(ريال)
کد
 محصول/ خدمت
توضیحات پژوهشکده
1 12 تهيه طيف (FTIR) مادون قرمز (بدون شناسايي) نمونه 600,000 8012   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
2 13 تهيه طيف (FTIR) مادون قرمز (با شناسايي) نمونه 900,000 8013   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
3 14 تهيه طيف FTIR-ATR  (بدون شناسايي)  نمونه 700,000 8014   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
4 15 تهيه طيف FTIR-ATR (با  شناسايي)  نمونه 1,500,000 8015   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
5 53 UV/Vis اسپکتروفتومتر نمونه  300,000 8053   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
6 54 UV-Vis single Beam نمونه  200,000 8054   مجتمع پژوهشی ایران مرکزی-یزد
7 11 اسپکتروفوتومتر UV/Vis نمونه 300,000 9011   مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
8 20 آنالیز و شناسایی عناصر با دستگاه جذب اتمی نمونه 600,000 9020 براساس لامپ‌های موجود شناسایی 15 عنصر مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
9 21 خدمات دستگاه اسپکترومتر FT-IR نمونه 700,000 9021 نمونه جامد مجتمع پژوهشی شمال غرب کشور-بناب
10 32 تهیه طیف FTIR با شناسایی نمونه 1,500,000 1032    کاربرد پرتوها
11 33 تهيه طيف FTIR بدون شناسایی نمونه 700,000 1033    کاربرد پرتوها
12 51 اندازه‌گیری جیوه با تکنیک بخار سرد (مراجعه بیماران) نمونه 500,000 1051    کاربرد پرتوها
13 52 اندازه گیری جیوه با تکنیک بخار سرد (سایر) نمونه 800,000 1052    کاربرد پرتوها
14 53 اندازه گیری عناصر با جذب اتمی کوره گرافیتی (مراجعه بیماران) نمونه 500,000 1053    کاربرد پرتوها
15 54 اندازه گیری عناصر با جذب اتمی کوره گرافیتی (سایر) نمونه 800,000 1054    کاربرد پرتوها
16 55 اندازه گیری عناصر با جذب اتمی شعله (مراجعه بیماران) نمونه 250,000 1055    کاربرد پرتوها
17 56 اندازه گیری عناصر با جذب اتمی شعله (سایر) نمونه 400,000 1056    کاربرد پرتوها
18 57 اندازه‌گیری عناصر با دستگاه ICP-AES  یک نمونه نمونه 700,000 1057    کاربرد پرتوها
19 58 اندازه‌گیری عناصر با دستگاه ICP-AES بیش از یک نمونه نمونه 500,000 1058    کاربرد پرتوها
20 24 آنالیز طیف‌سنج جرمی (شناسایی مواد) نمونه 5,900,000 3024    فیزیک و شتابگرها
21 30 اندازه‌گیری نیترات خاک به روش اسپکتروفتومتری نمونه 600,000 7030    کشاورزی هسته‌ای
22 31 اندازه‌گیری آمونیوم خاک به روش اسپکتروفتومتری نمونه 600,000 7031    کشاورزی هسته‌ای
23 7 اندازه گیری عناصر با جذب اتمی شعله عنصر در نمونه 400,000 5007       آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
مواد و سوخت هسته‌ای
24 8 اندازه گیری عناصر با جذب اتمی- کوره گرافیتی و یا روش
 Hydride generation
عنصر در نمونه 800,000 5008 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
مواد و سوخت هسته‌ای
25 9 ICP-AES اندازه گیری عناصر با دستگاه  عنصر فلزی در نمونه آبی 350,000 5009 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات، عنصر اول 350,000 عنصر دوم تا پنجم 250,000 عنصر ششم به بعد 150,000 
مواد و سوخت هسته‌ای
26 10 اندازه گیری عناصر با دستگاه ICP-AES مجهز به سیستم تزریق التراسوند عنصر فلزی در نمونه آبی 600,000 5010 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
مواد و سوخت هسته‌ای
27 31 تهیه طیف FTIR بدون شناسایی  نمونه 700,000 5031 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
مواد و سوخت هسته‌ای
28 32 تهیه طیف FTIR با شناسایی  نمونه 1,500,000 5032   مواد و سوخت هسته‌ای
29 33 آزمون کیفی و کمی نمونه های مایع با دستگاه FT-IR در سل مایع  نمونه 1,000,000-1,500,000 5033 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %30 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
مواد و سوخت هسته‌ای
30 36  UV-Vis طیف اسپکتروفتومتر  نمونه 300,000 5036 آزمایشگاه دارای سیستم مدیریت کیفیت ISO 17025
نمونه‌های رادیواکتیو، %20 افزایش در قیمت ارائه خدمات 
مواد و سوخت هسته‌ای
31 37 تعیین غلظت گونه در محلول با استفاده از اسپکتروفوتومتر با رسم منحنی کالیبراسیون  نمونه 1,000,000 5037 از نمونه دوم به بعد، همان‌گونه با % 50 تخفیف انجام می شود. مواد و سوخت هسته‌ای

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login