.
شنبه 29 شهريور 1399   13:32:19
.
.

 

اداره خزانه داری و حسابداری منابع و درآمدها

اهم وظایف:
 • دریافت اعتبار تخصیص‌های صادره از بودجه
 • تنظیم و صدور درخواست وجه از خزانه
 • پیگیری اعتبارات دریافتی از خزانه و سایر مطالبات پژوهشگاه از دستگاه مربوطه
 • صدور اسناد حسابداری
 • تهیه و تنظیم احکام مربوط به تقویض اختیار روسای پژوهشکده ها و عاملین منابع مالی
 • حسابداری وجوه سپرده

 

اداره حسابداری پرسنلی

اهم وظایف:
 • تهيه و تنظيم حساب‌هاي حقوق کارکنان
 • تهيه و تنظيم كسورات حقوق ماهيانه
 • صدور فیشحقوقی
 • صدور گواهی حقوق و کسر از حقوق  و ضمانت جهت کارکنان
 • ثبت احکام صادره از سازمان بازنشستگی کشوری جهت بازنشستگان
 • صدور سند حسابداری بازنشستگان و ارسال لیست‌های مربوطه هر ماه

 

اداره نظارت و حسابداری هزینه ها و قراردادها

اهم وظایف:
 • گردآوری و به هنگام نمودن آیین نامه‌ها، موافقتنامه‌ها، مصوبات، دستورالعمل‌ها، مجوزها و بخشنامه‌ها و مصوبات سازمان‌ها و ادارات دولتی مربوطه جهت انجام رسیدگی
 • مطالعه قوانین و مقررات مالی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 • کنترل و بررسی اسناد و مدارک و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترل‌های لازم طبق قوانین و مقررات
 • رسیدگی به اسناد مالی صادره توسط ستاد و واحدهای تابعه مطابق قوانین و مقررات

اداره حسابداری مدیریت و دارایی¬ها

اهم وظایف:
 • گردآوری و به هنگام نمودن آیین نامه‌ها، موافقتنامه‌ها، مصوبات،دستورالعمل‌ها، مجوزها و بخشنامه‌های سازمان ها و ادارات نظارتی و دولتی جهت انجام رسیدگی
 • نظارت بر استفاده صحیح از سرفصل حساب‌ها و ماهیت آنها
 • نظارت بر ثبت حساب‌ها و استفاده از کدهای صحیح برحسب منابع اعتباری و ایجاد کدهای تفصیلی مورد نیاز برای هریک از سرفصل‌های مورد استفاده در پژوهشگاه و پژوهشکده‌ها
 • نظارت بر ثبت منابع و مصارف اعتباری برحسب محل اعتبار، برنامه، فصل، پروژه و ...
 • بررسی اسناد حسابداری
 • ارائه و تنظیم گزارشات مورد نیاز دیوان محاسبات کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور
 • پاسخ به امور مالیاتی و تهیه گزارش‌های مربوطه

تمام حقوق وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم فنون هسته ای می باشد.

login